Crisi economica

Páginas: 2 (416 palabras) Publicado: 20 de noviembre de 2011
Crisi econòmica i democràcia?

Si sembla que això de lacrisieconòmica amés d,atracament a ma armadaa les nostres jadepsibuidesbutxaques éstambé unatacala lonia deflotacio de l,esperit democràtic.El que fa temps que ensmovem pellaberint de la politica i tenim la fortuna de tenir memòria comencemaestar moltpreocupats perquè qualsevolopinioque emetem contrària als òrgans oficials, siguin delpropi partit odel vovern o de l,ajuntament somobjecte d,una desqualificacio exarcevada acusant-nos de terroristes. A veure siara quesemblahemarribat afinal, afortunadament, d.
,eta ensconvertiremnosaltresenels culpables de tot.
Això ensha passata Manlleu amb la biblioteca. S,ha volgutatacRla nostra credibilitat convertint-nosen elsbotxins de la cultura manlleuenca idins irot culpables detotselsmalsde futur cpmConseqüència de la nostraactitud i elque. És méscínic encara defer conspiracionspretorianescontra el govern de manlleu pelfet deparlar ambles altresforces politiques de l,oposició.Esveritat jo ja vaigconspirarqjuan el2004 vaigacceotar pCtarambErc icv i ara quehan pactaterciicv,joque sóc el granconspirador,actúocom ungos rabiós ( algÚ m,hihatractat) movent els fils per darrere ambciu i pxc.
Ja esticacistumat a rebre devalent així ho vaigviureper donar suport aRamon Sitjà l,alcalde dels moros i a Erc quan vaigdemanar excedència perque seg
Onsalguns,m,ho recodaven acadaple,esveu queemvaig ferd,or. Ningunova mirarrealment que feia iquancobrava perotan li fa ni nigu desls companys de gobern em va defensari aixòjadolmescomquan vaig impulsar lalleidebarris i lesvivendes de laplaça de llevant i elsquatreventsi...elprogramacontractea,blesconcertades i im i i.. Pero jasesapemdedico afervolar coloms.....
Doncsbecomdeiaelsqui renimmemoria inistoriasnla polricalocalitenimmoltclar queensdeve, alsciutadans quesonels quiens fanco fiança per governar els seus destins potserque nocallemmesidiguem les coses pelseu nom.
Silencique,,haconvertitencòmplice iquem,ha tret...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La crisi econòmica mundial
  • Crisi economica europea
  • Informe: La Crisi Econòmica
  • Crisi Economica
  • Crisi economica
  • Crisi Economica
  • Crisi Economica
  • Crisi economica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS