Crouch i dahl

Páginas: 5 (1214 palabras) Publicado: 2 de marzo de 2010
LA DEMOCRÀCIA

La democràcia ha estat i continua estant objecte de continues discussions adoptant diferents significats en relació amb l'època. Al llarg de la segona meitat del segla XX les alternatives a la democràcia van anar desapareixent i aquesta va començar a extendres per tot el món. Actualment, les formalitats de la democràcia s'han fet part del projecte global: hi ha eleccions lliuresi canvis de govern en gairebé la totalitat dels països. R. Dahl i C. Crouch parlen doncs de democràcia en els seus textos, explicant-la, justificant-la i fins i tot criticant-la.

Robert Dahl, estructura el seu text a partir de diferents preguntes. A través d'elles i seguint un ordre lògic comença explicant què és per ell la democràcia. Seguidament la justifica, ens diu el perquè de l'existènciad'aquesta, i finalment ens parla de la igualtat política. Dahl comença doncs descrivint la democràcia ideal i ho fa establint cinc criteris d'igualtat política necessaris per aquesta: la participació efectiva, la igualtat de vot, la oportunitat d'instrucció sobre polítiques alternatives, el control sobre l'agenda dels assumptes públics i finalment els drets de ciutadania per tots els adults. Ambaquests cinc punts segons l'autor es pot medir com és de democràtica una associació que es defineix com a tal. Per què és desitjable la democràcia? Robert Dahl continua justificant aquesta pregunta i escriu les deu avantatges que segons ells proporciona la democràcia. Argumenta entre d'altres coses que ajuda a evitar la tirania, garantitza els drets dels ciutadans i la llibertat, permetl'autodeterminació, dóna una major responsabilitat en les decisions, fomenta la igualtat política, afavoreix el desenvolupament de la pau i tendeix a generar una major prosperitat general. Finalment acaba Dahl tractant el tema de la igualtat política afirmant que cap persona adulta està millor qualificada que una altre per governar com perquè se li encomani el govern d'un Estat amb autoritat absoluta idefinitiva.

En referència al segon text, podríem dir que Colin Crouch fa una crítica a la democràcia actual aportant que la política i el govern cada cop estan més a les mans de les elits privilegiades. Aquest retorn segons ell descriu un moviment en forma de paràbola: no es tracta d'un poder que s'exerceix de manera similar als governs predemocràtics sinó que és exercit en el context de lesdemocràcies occidentals madures i la generalització de la democràcia en la majoria dels països del món. És per això que Crouch en diu postdemocràcia.

Un dels grans problemes que crec que existeixen quan es parla de democràcia és la indefinició i la ambigüitat amb la que s'utilitza aquesta paraula. Generalment és usada en un sentit molt positiu, sense més. Però també implica dificultats i plantejareptes. Per això, es requereix aclarir el significat del concepte, els seus ideals, els problemes reals que planteja i en aquest sentit crec que el text de Dahl està molt encertat. Dic això perquè actualment és molt corrent confondre el terme democràcia amb el de democràcia liberal, dos concepte diferenciats però que se solen ficar dins el mateix sac. Podríem dir doncs, que la característicapredominant de la democràcia és que la titularitat del poder resideix en la totalitat dels seus membres, fent que la presa de decisions respongui a la voluntat col·lectiva. No és així en les democràcies liberals (actualment les més esteses en l'Europa occidental i en la majoria de països industrialitzats) on la presa de decisions és posa en mans d'una elit especialitzada que representa al col·lectiu. Lademocràcia ideal que descriu Dahl en el text doncs, és la democràcia en el primer sentit en tant que reclama la igualtat política i rebutja la idea d'una elit que prengui decisions per la majoria. En aquest punt podem dir que coincideixen els dos autors ja que Crouch en el seu text el que fa és criticar en què s'ha convertit la democràcia actual, que ell anomena postdemocràcia, on el control del...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • dahl
  • Coulin crouch
  • La Poliarquía- Dahl
  • Roald Dahl
  • The twits roald dahl (parte i)
  • Roald Dahl
  • Robert dahl
  • Robert. A. Dahl

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS