Ddesgnjgfrnoaefg

Páginas: 5 (1059 palabras) Publicado: 13 de junio de 2010
BIOTRANSFORMACIONS DELS TÒXICS:

El metabolisme pot transformar substàncies tòxiques a substàncies innocues o menys tòxiques (destoxificació), però també pot transformar composts atòxics en tòxics (toxificació).

Ens interessen les reaccions que poden facilitar l’eliminació de les substàncies tòxiques, i que majoritàriament es donen en el fetge a on trobam cèl·lules especialitzadesanomenades hepatòcits que presenten un reticle endoplasmàtic llis molt desenvolupat, que permet aquestes reaccions metabòliques i que les podem agrupar en dos fases:

Fase I: biotransformacions que augmenten la hidrosolubilitat del compost mitjançant la introducció de grups o funcions de caràcter polar com OH-, NH2+ , COH, COOH. Es dóna per oxidació, reducció e hidròlisi, catalitzada per diferentsenzims presents al R.E.L.

Fase II: afecten a substàncies poc polar o liposolubles i són reaccions de conjugació a on la substància tòxica s’uneix a composts endògens com glucuronat, sulfat, acetat o aminoàcids que fan que siguin més fàcilment eliminables per l’orina o la bilis.

MECANISMES DE TOXICITAT:

L’acció tòxica pot afectar a l’estructura cel·lular o bé al funcionament d’ella. Avegades una acció deriva a l’altra.
Quan l’acció ve donada per la unió del tòxic amb una biomolècula es pot donar de forma reversible o irreversible, aquest darrer cas és letal.

A.- Acció estructural: hi ha substàncies tòxiques que desnaturalitzen o destrueixen biomolècules que alteren o alteren irreversiblement als orgànuls cel·lulars (membranes, ribosomes, lisosomes,…etc) que acaben provocant lanecrosi o mort cel·lular. Així passa amb la toxina perfringens causant de la gangrena que actua sobre els fosfolípids de la membrana citoplasmàtica destruint-la.

B.- Acció fisiològica: és una acció reversible que pot actuar de tres formes diferents:
B1.- Modificacions de la permeabilitat de la membrana. Pot afectar l’acció de la bomba Na/K impedint la transmissió de l’impuls nerviós.
B2.-Modificacions de l’activitat enzimàtica. Hi ha substàncies com As, Pb, Cu,… que inactiven enzims respiratoris. El CO també actua sobre el procés de respiració aeròbica inactivant els citocroms que s’encarreguen del transport d’electrons a la cadena respiratòria. La toxina del bolet Amanita phalloides bloqueja l’acció de l’ARN polimerasa impedint la transcripció de l’ADN afectant la síntesi deproteïnes.
C3.- Modificacions de la reproducció: La colquicina és una substància tòxica d’origen vegetal que impedeix la formació del fus acromàtic. Això pot implicar la formació de gàmetes amb una distribució cromosòmica anormal. Aquesta substància s’utilitza en tècniques vegetals per obtenir plantes triploides, tetraploides o poliploides, d’interès comercial per produir fruits o òrgans mésgrossos.

PROCESSOS FISIOPATOLÒGICS

1.- EPITELIS I MUCOSES: substàncies químiques com àcids, bases, quitrans, ricí,…etc poden provocar causticació o cremades químiques no produïdes per combustió, que destrueixen els teixits afectats.

2.- ALTERACIÓ DE LA RESPIRACIÓ CEL·LULAR:
Anòxia: produïda per una disminució de la pressió parcial de l’oxigen, com seria el cas de CO2 , N2, CH4 queprovoquen mancances respiratòries.
Asfíxia: el CO es pot unir a l’hemoglobina formant carboxihemoglobina impedint la unió de l’oxigen, si la quantitat és molt elevada pot provocar insuficiència respiratòria i la mort.

3.- ALTERACIONS HEMÀTIQUES:
- Afeccions medul·lars: substàncies com el benzè, amines,… o radiacions d’isòtops radiactius poden afectar la medul·la òssia donant lloc a l’aparició decèl·lules sanguínies no funcionals amb l’aparició de diferents tipus d’anèmies o leucèmies.

4.- TRANSTORNS DE LA CONDUCCIÓ NERVIOSA:
Alguns tòxics poden actuar sobre el sistema nerviós autònom que regula moltes funcions involuntàries. A la següent taula pots veure com actuen algunes substàncies sobre el SNA Simpàtic o sobre el SNA Parasimpàtic, que tenen una acció antagònica.

MUSCARINA...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS