Desenvolupament sostenible

Páginas: 6 (1334 palabras) Publicado: 4 de mayo de 2011
Desenvolupament sostenible
Francesc González Reverté (coordinador) Arturo Curiel Ballesteros Joan Fuster Garcia Josep Gala Micó Francesc González Reverté Silvia Grünig Iribarren
PID_00142194

© FUOC • PID_00142194

Desenvolupament sostenible

Francesc González Reverté És doctor en Geografia per la UAB i professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Ha publicat diferents manualsacadèmics i articles de recerca sobre turisme.

Arturo Curiel Ballesteros Doctor en Ciències Biològiques per la UAM. Professor investigador titular del Departament de Ciències Ambientals a la Universitat de Guadalajara (Mèxic).

Joan Fuster Garcia Geògraf i tècnic en cooperació i sostenibilitat. Responsable d'URV Solidària i consultor de la UOC en el programa de turisme.

Josep Gala MicóDiplomat en Turisme i especialista en la gestió del desenvolupament sostenible. Responsable de projectes de l'ONGD ACTLC (Associació Catalana per al Temps de Lleure i la Cultura) i consultor de la UOC en el programa de turisme.

Silvia Grünig Iribarren Arquitecta urbanista interessada en la recerca sobre els canvis de la ciutat i el territori en la cibersocietat. És consultora de la UOC en elprograma de turisme.

Primera edició: setembre de 2009 © Arturo Curiel Ballesteros, Joan Fuster Garcia, Josep Gala Micó, Francesc González Reverté, Silvia Grünig Iribarren Tots els drets reservats © d'aquesta edició, FUOC, 2009 Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona Disseny: Manel Andreu Realització editorial: Eureca Media, SL ISBN: 978-84-692-4691-7 Dipòsit legal: B-26.502-2009
Cap part d'aquestapublicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització prèvia per escrit dels titulars del copyright.

© FUOC • PID_00142194

3

Desenvolupament sostenible

Introducció

L'assignaturaDesenvolupament sostenible ofereix una orientació global sobre l'evolució d'aquest paradigma que pren com a finalitat la salvaguarda del planeta i la millora de la qualitat de vida dels seus habitants. Amb aquest material s'intenta fer una aportació de tipus pràctic que permeti familiaritzar els estudiants amb els principals conceptes entorn de la sostenibilitat i les eines i instruments que té al'abast per a poder gestionar més bé empreses i destinacions turístiques. Els quatre mòduls que configuren aquest manual estan dissenyats per a donar cobertura teòrica i pràctica sobre la introducció de mesures de sostenibilitat en l'àmbit del turisme. En el mòdul 1 ("Concepte") es pretén aclarir el concepte de sostenibilitat (i desvincular-lo del de desenvolupament sostenible) presentantl'evolució que ha seguit aquesta filosofia i la rebuda que ha tingut en el camp social, científic, acadèmic, i per descomptat, en l'àmbit específic del sector turístic. En aquest mòdul el turisme es llegeix com una activitat més que afecta parcialment la sostenibilitat del planeta i s'intenta fer una aproximació holística al fenomen, però destacant el paper que hi té el turisme. En el mòdul 2("Finalitat") es pretén analitzar amb detall el paper del turisme sostenible. En primer lloc, es fa una lectura crítica del turisme assenyalant els principals impactes vinculats a la seva implantació sobre el territori i es planteja la necessitat de reduir aquests efectes negatius. Seguidament, s'exposen les prioritats que una agenda de turisme sostenible hauria de posar en pràctica per evitar incidir en elsgrans problemes globals, i també es defineixen els objectius de sostenibilitat global que s'han d'aconseguir mitjançant l'expansió de pràctiques turístiques més sostenibles. El mòdul 3 ("Acció") pretén impulsar les actituds de praxis envers la sostenibilitat entre els estudiants i donar-hi suport. No es poden fer avenços en turisme sostenible sense la voluntat política i social de fer-ho...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Desenvolupament Sostenible
  • Desenvolupament sostenible
  • Desenvolupament Humà Sostenible
  • Estudi Del Desenvolupament Turístic Sostenible A Costa Rica
  • Desenvolupament sostenible 1
  • Desenvolupament
  • Desenvolupament
  • El desenvolupament humà

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS