Determinantes del marketing - marketing cfgs

Páginas: 29 (7113 palabras) Publicado: 20 de diciembre de 2010
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

GESTIÓ CIAL I MÀRQUETING

1

009-10 URS 2009-10

C2- POLÍTIQUES DE MÀRQUETING Professor Justi Hidalgo TEMA 2- DETERMINANTS DEL MÀRQUETING

BLOC 2- MÀRQUETING ANÀLITIC UD 2: DETERMINANTS DEL MÀRQUETING
A. INTRODUCCIÓ.

B. DETERMINANTS INTERNS: L’EMPRESA O ORGANITZACIÓ. C. DETERMINANTS EXTERNS: EL MERCAT I L’ENTORN. C.1. EL MERCAT. C.1.1. CONCEPTE ILÍMITS DEL MERCAT. C.1.2. CLASSIFICACIÓ DEL MERCAT. C.1.3. L’ESTRUCTURA DEL CONSUM/DEMANDA. C.2. L’ENTORN. C.2.1. EL MICROENTORN. C.2.2. EL MACROENTORN. C.2.3. DIRECCIÓ DE L’ENTORN.

2

D. D.A.F.O.

UD 3: EL CONSUMIDOR BLOC 3- MÀRQUETING ESTRATÈGIC UD 4: MÀRQUETING ESTRATÈGIC BLOC 4- MÀRQUETING OPERATIU UD 5: POLÍTICA DE PRODUCTE UD 6: POLÍTICA DE COMUNICACIÓ (PROMOCIÓ) UD 7: POLÍTICA DE PREUUD 8: POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ

AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA
TREBALLS A L’AULA ASSISTÈNCIA I ACTITUD CONTROLS ELIMINATÒRIS 50% 10% 40%

A. INTRODUCCIÓ. La relació d’intercanvi entre l’empresa i el mercat es desenvolupa dins d’un sistema comercial, en el que hi ha una sèrie de factors no controlables per l’empresa. Aquests factors, que constitueixen l’entorn, influencien en els comportaments delmercat, en les decisions de màrqueting de l’empresa i, en definitiva, condicionen el desenvolupament de la relació d’intercanvi. Alguns dels factors de l’entorn estan més propers a la relació d’intercanvi i la seva influència és més immediata. Aquest és el cas dels subministradors, els intermediaris, els competidors, els clients i altres institucions de diferent índole, que faciliten o promouenl’activitat comercial o vetllen pel normal desenvolupament d’aquesta. Aquests factors constitueixen el microentorn. Altres factors, en canvi, tenen una influència menys immediata, i afecten no només l’activitat comercial, sinó també altres activitats humanes i socials. Així doncs, els canvis socials, demogràfics, econòmics, culturals, legals, polítics, tecnològics i del medi ambient són els factorsque constitueixen el macroentorn.

3

B. DETERMINANTS INTERNS: L’EMPRESA O ORGANITZ ACIÓ. L’empresa o organització es composa de diferents departaments que actuen en connexió uns amb els altres i exerceixen una certa influència en la presa de decisions de Direcció de Màrqueting. Per tal de conèixer els recursos i capacitats de la pròpia empresa o entitat, cal realitzar una anàlisi interna.D’aquesta manera, es podran detectar els punts forts i els punts febles de l’organització. ? ? Un punt fort permet mantenir un avantatge competitiu. Un punt feble significa un risc per a aconseguir uns determinats objectius.

Per a poder fer una anàlisi completa de l’estructura de l’entitat, cal contemplar tots aquests aspectes: a) Estructura financera: a.1.) Punt mort (punt d’equilibri o umbral derendibilitat): indicatiu del número d’unitats que s’han de vendre per a cobrir els costos fixos. Es a dir és aquell volum o nivell de vendes per el que no hi ha ni beneficis ni pèrdues, per tant els costos totals igualen als ingressos per vendes. a.2.) Cash-flow (flux de caixa): Són els fluxes d’entrades i sortides de caixa o efectiu, en un periode concret. Es calcula: Flux de caixa = Beneficis nets+ Amortitzacions + Provisions S’utilitza per a determinar: ? ? ? Problemes de liquidesa. Ser rendible no significa necessàriament disposar de liquidesa. Per analitzar la viabilitat de projectes d’inversió. Per a mesurar la rendibilitat o creixement d’un negoci quan s’enten que les normes comptables no representen adequadament la realitat econòmica.

4

a.3.) TIR (Taxa Interna de retorn o derendibilitat): Es un indicador de la rendibilitat d’un projecte. A major TIR, major rendibilitat. S’utilitza per decidir si s’accepta o es rebutja un projecte d’inversió. Per això la TIR es compara amb el cost d’oportunitat de la inversió. Si la TIR supera el cost d’oportunitat, s’accepta la inversió; en cas contrari, es rebutja. a.4.) a.5.) a.6.) a.7.) Marge de contribució sobre el capital...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Determinantes del Marketing
  • cfgs comercio y marketing
  • Marketing o no marketing
  • Marketing
  • Marketing
  • Marketing
  • Marketing
  • Marketing

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS