diccionario digital

Páginas: 8 (1849 palabras) Publicado: 16 de febrero de 2014
DICCIONARIO DIXITAL
TEMA 1.
Afluente: Corrente de auga que vai desembocar noutra principal.
Cabo: Parte saínte da costa, que penetra no mar.
Cume: Parte máis elevada dunha montaña.
Illa: Porción de terra rodeada de auga por todas partes.
Meseta: Planicie situada a bastante altura sobre o nivel do mar.
Montaña: Elevación importante do terreo.
Ría: Val fluvial ocupado polo mar debido aoaumento de nivel deste, á erosión dos ríos ou aos
movementos tectónicos.
Val: Depresión do terreo entre montañas pola que flúe ou fluíu un curso de auga.

TEMA 2.
Clima oceánico: Clima que se caracteriza pola suavidade das temperaturas e a escasa variación
ao longo do ano.
Climograma: Gráfico no que se representan as precipitacións e as temperaturas dun lugar nun
determinado período(habitualmente un ano e por periodos mensuais).
Fraga: Extensión de monte, polo xeral illado e de difícil acceso, poboado de distintas especies
caducifolias, de herbas, mofos e liques e na que convive unha gran diversidade de fauna.
Hábitat: Dominio xeográfico propio para a vida dunha determinada especie animal ou vexetal.
Parque Natural: Lugar delimitado e protexido, de grande interese ecolóxico oupaisaxístico.
Souto: Terreo poboado de castiñeiros.

TEMA 3.
Comercio exterior: Actividade que consiste na compra, venda ou cambio de mercancías ou
valores, cun fin lucrativo, que se realiza entre paises diferentes.
Comercio interior: Actividade que consiste na compra, venda ou cambio de mercancías ou
valores, cun fin lucrativo, que se realiza dentro dun pais.
Densidade de poboación: Númerode habitantes por unidade de superficie, xeralmente o
quilómetro cadrado.
Emigración: Acción e efecto de deixar o propio país ou o lugar de orixe, para establecerse noutro,
en particular por razóns de traballo.
Inmigración: Acción e efecto de entrar nun país estranxeiro co fin de establecerse nel.
Pirámide de poboación: Gráfica que amosa para unha data concreta a distribución por idades e,xeralmente por sexos, dunha poboación.
Turismo: Actividade que consiste en realizar viaxes de pracer, visitar lugares de interese etc.

TEMA 4.
Bandeira: Pano, case sempre en forma de rectángulo, dunha ou máis cores e ás veces con escudo,
que é símbolo dunha nación, partido, rexemento etc., ou que é sinal de algo. A bandeira galega é
azul e branca.
Comunidade Autónoma: Divisiónadministrativa ou territorial con institucións comúns propia do
Estado español.
Consellería: Cada un dos departamentos en que se divide a Administración da Xunta de Galicia e
dos demais gei fundamental ou conxunto de leis que determinan a forma de organización política
dun estado, así como os dereitos e deberes dos seus cidadáns.
Escudo: Representación simbólica dunha persoa, familia, territorio ou, enxeral, agrupación
humana, realizada a través dunha serie de motivos, figuras ou símbolos.
Estatuto de Autonomía: Norma básica dos distintos gobernos da comunidades autónomas do
obernos das autonomías.
Constitución: LEstado Español.
Himno: Composición musical destinada a ser cantada que se converte en símbolo dunha
comunidade de persoas, dun ideal etc.
Xunta de Galicia: Órgano colexiado doGoberno de Galicia, ccomposto polo Presidente,
vicepresidentes e conselleiros.

TEMA 5.
Arte rupestre: Pintado ou gravado sobre a rocha, en particular no interior de cavernas.
Idade dos metais: Periodo que seguiu á Idade de Pedra marcado polo comenzo da fabricación de
ferramentas e armas de metal.
Megálito: Monumento prehistórico construído con pedras de gran tamaño, xeralmente sen labrar.Neolítico: Segundo período da Idade de Pedra, que se caracteriza polo uso da pedra pulida e pola
aparición da agricultura e da gandaría.
Nómade: Que non ten morada nin establecemento fixo.
Paleolítico: Primeiro período da Idade de Pedra que se caracteriza polo uso da pedra tallada e no
cal apareceron as primeiras civilizacións humanas.
Prehistoria: Período da historia da humanidade anterior...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Diccionario Digital
  • Diccionario Digital
  • Diccionario Digital 3
  • Diccionario Marketing Digital
  • Diccionario Marketing Digital
  • Diccionario Digital Basico Para Isc
  • Diccionario
  • Diccionario

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS