El cristianismo en la edad moderna

Páginas: 2 (361 palabras) Publicado: 10 de marzo de 2011
TEMA 5:O CRISTIANISMO NA IDADE MODERNA

O transito de Medievo ao Renacemento prodúcese pola:

-Existencia das universidades, creadas baixo o amparo da igrexa.
-O impulso das ideas humanistas.A reforma protestante: foi causada a crise interna dalgúns sectores da igrexa e o Humanismo.
-O luteranismo defende a xustificación pola fe e a labre interpretación da Escritura.Nega a igrexaxerárquica e só admite dous sacramentos.
-O calvinismo acepta os principios do luteranismo e defende ademais, a predestinación.En cambio, si acepta unha igrexa fortemente serarquizada.

A separación daigrexa de Inglaterra, coñecida como anglicana, foi promovida polo rei Enrique VIII
Inicialmente, só reixitaba a obediencia ao papa, aínda que logo incorporou elementos do luteranis-
mo e docalvinismo.

.A REFORMA CATÓLICA:(contrareforma)
Combate os principios da Reforma protestante, reafirma a doutrina catílica e ten o seu maáximo expoñente no Concilio de Trento.O espíruto de reforma da igrexacatólica iniciada no Concilio deu moitos froitos en toda a igrexa.

-A formación dos sacerdotes nos seminarios e a aparición de novas ordes relixiosas, como os xesuítas e os carmelitas.
-Osgrandes mestres de santidade, expoñentes da vitalidade da igrexa deste tempo, responsabilizáronse de impulsar a Reforma católica.
-A evanxelización das novas terras descubertas (América, África e ExtremoOriente) move moitas ordes relixiosas.
-O Barroco,tamén chamado a arte da Reforma católica, leva á arquitectura,á escultura,pintura,músi-
ca e literatura música mística o espiríto de Trento.

TEMA6: A IGREXA (SÉCULOS XVII E XIX)

O racionalismo e a ilustración caracterian as correntes de pensamento do século XVIII.A súa dicfusión lévase a acabo a través das obras como a Enciclopedia e desociedade secretas como a masonería.

.A REVOLUCIÓN FRANCESA:
Prodúcese en 1789.Esta revolta,baixo o lema liberdade, igualdade e fraternidade, puxo fin á estructura social do Antgo Réxime e aboliu...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cristianismo y modernidad
  • Edad Moderna
  • Edad moderna
  • edad moderna
  • edad moderna
  • edadad moderna
  • Edad Moderna
  • edad moderna

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS