El Sector Primari

Páginas: 5 (1158 palabras) Publicado: 29 de abril de 2015
El Sector Primari
•L’agricultura, la ramaderia, la pesca i l’explotació forestal són activitats
econòmiques que formen part del sector primari.
•Als països rics l’agricultura té una productivitat alta gràcies a la tecnologia,
mentre que als països pobres es mantenen collites escasses i irregulars.
•Des d’un punt de vista econòmic, es distingeix entre agricultura i ramaderia de
subsistència iagricultura de mercat.

Agricultura de mercat

Agricultura de subsistència

•Orientada al mercat
•Gran aportació de Capital
•Poca mà d’obra
•Elevada productivitat

•Orientada a l’autoconsum
•Poca aportació de capital
•Molta mà d’obra, poca tecnologia i rudimentària
•Escassa productivitat

Factors físics de l’agricultura
Ocupa un 33’5% de la població mundial activa, però amb grans diferències
segonsel grau de desenvolupament dels països.
El nivell tecnològic condiciona els factors físics, que són :
1.El Clima: conreus de regadiu i secà; de climes temperatsi tropicals…
2.El relleu: preferentment a les valls i planes o en faixes o bancals quan hi ha
relleu
3.El sòl: l’acidesa, textura i fertilitat determinen l’activitat agrícola

Els elements de l’espai agrari


El paisatge agrari és elpaisatge
natural modificat per l’home amb la
finalitat d’obtenir productes de la
natura . Les tècniques agrícoles han
evolucionat per augmentar-ne
l’aprofitament.Els elements que caracteritzen els
paisatges agraris són les parcel·les,
els sistemes de conreu i el
poblament

1.
2.

Una parcel·la és un tros de sòl
dedicat al conreu. Es diferencien les
unes de les altres per la mida, la
forma i elslímits. Segons aquests
criteris podem distingir :
El paisatge de camps oberts o
openfield, format per parcel·les
obertes.
El paisatge de camps closos o
bocage, format per parcel·les
tancades.

Varietat de conreus:
• Monoconreu

Monocultura del blat/panís/ enciams/ girasols

•Policonreu

Policonreus d’horta

Sistemes de conreuAls paisatges de regadiu l’aigua s’extreu del subsòl od’embassaments i, per mitjà de canals,
es condueix cap als camps. Aprofitament més intensiu, major productivitat.
Els conreus de secà només reben l’aigua de la pluja. Productivitat menor i aprofitament més
extensiu ( Triada mediterrània: Olivera, vinya i cereals)

Segons l’aprofitament del sòl


L’agricultura intensiva
produeix la quantitat més
gran de productes en el
mínim espai possible.
Elevada inversió•

L’extensiva es practica a llocs
amb molt terreny amb la
finalitat d’obtenir grans
quantitats dels productes
conreats a un preu baix.
Zones poc poblades i amb
poca mà d’obra. Molt
mecanitzada quan es tracta
d’agricultura de mercat.

El poblament rural
és la part de l’espai rural habitat per les persones. Pot ser dispers o
concentrat.

L’agricultura de subsistència produeix tot el
que ésnecessari per a la supervivència.
Conrea majoritàriament productes per a l’
autoconsum.


Les tècniques de conreu que s’utilitzen
són rudimentàries i es basen en les que
es van desenvolupar durant el Neolític.L’explotació constant de les terres, la
poca eficàcia de les tècniques de conreu i
la mala qualitat de les llavors fan que el
rendiment sigui molt baix. Molta mà
d’obra i tecnologiarudimentària

Segons les tècniques de conreu i els productes que usen els diversos
pobles que practiquen l’agricultura de subsistència són les següents:

1.

L’agricultura itinerant per cremació, que es practica a l’Àfrica,
Amèrica del Sud i a algunes zones d’Àsia.

2. L’agricultura extensiva de secà, que es fa a les zones seques
d’Àfrica.

3.

L’agricultura irrigada
de l’arròs de l’Àsia
monsònica. L’agricultura de mercat; tipus i localització

Avui, els mercats són un paradís obert per a tots, un món de temptacions honestes, delicioses, sempre renovades
i molt sovint sorprenents. Com la vida, si més no.”
Néstor Luján. Catalunya, un gran mercat

L’agricultura de mercat
L’agricultura de mercat té dos grans objectius, augmentar les vendes i reduir
els costos. Tot això s’aconsegueix...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • sector primario
  • sector primario
  • Sector primari
  • Sector Primario
  • sector primario
  • Sector primario
  • sector primario
  • Sector primario

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS