Els goigs

Páginas: 16 (3924 palabras) Publicado: 26 de abril de 2011
Els goigs i el seu espai
a la col-leccio local
M. Antonia Bisbal i Sendra, M. Teresa Miret i Solé,
Conxa Moncunill i Vidal
RESUM: £5 defineix qué son els goigs i els elements habituáis que en formen part. Es
destaca la seva importancia dins la col-lecció local de les biblioteques i la manera d'ordenar-
los i de conservar-los. Es presenta una proposta defttxa descriptiva i se'n donen tresexemples. Se citen les col-leccions i arxius que cal consultar per tal de localitzar goigs i,
fmalment, es Ja constar una bibliografía básica.
INTRODUCCIÓ
Els goigs, sobretot els mes antics, tot i referir-se a un ámbit geográfic molt
concret, difícilment es troben localitzats en una sola coHecció. Durant uns
anys hem estat recollint exemplars de goigs de la comarca de l'Anoia per tal defer-ne un inventari i un estudi. Hem considerat goigs de l'Anoia tots aquells
que están dedicáis a advocacions de llocs que, actualment, pertanyen a la
comarca. Es ben cert que hi ha devocions arrelades, que no respecten els limits
geográfics de l'estructura comarcal reconeguda avui d'una manera oficial, pero
calia establir uns criteris que son tan válids com uns altres. En total hem localitzat794 exemplars de diferents edicions, sense comptar els tiratges diversos
que s'han fet en algunes.
El treball, ja finalitzat pero encara inédit, ens va obligar a reflexionar sobre
la manera de sistematitzar i organitzar la descripció deis goigs a l'hora de presentar-
los en forma de bibliografía. Algunes de les conclusions a qué vam arribar
son les que presentem en aquest article, pensant quepoden ser útils a altres
persones que vulguin tractar aquest tipus de material, ja sigui per a coMeccionar
goigs, recollir-los per a la coHecció local de la biblioteca o fer-ne un
inventari semblant al que hem fet nosaltres.
M. Antonia Bisbal i Sendra (Biblioteca Joan Serra i Constansó, Igualada),
M. Teresa Miret i Solé (Biblioteca de la Fundació "la Caixa", Igualada),
Conxa Moncunill i Vidal(Biblioteca de la Universitat Politécnica de Catalunya)
Article rebut el mar? de 1999
71
M.A. Bisbal, M.T. Miret, C. MoncunNI. Els goigs i el seu espai a la col-lecció local
ELS GOIGS: DEFINICIÓ i TERMINOLOGÍA
Els goigs son composicions poétiques populars per a ser cantades, inicialment
a llaor de la Mare de Déu i, mes endavant, també de Crist i dels sants i santes.
Sembla que comer^aren acantar-se a Catalunya cap al segle XIV i el text
que es considera el primer goig cátala conservat es la Bailada deis goigs de Nostra
Dona en vulgar cátala a ball rodó, conservat en el Llibre vermeil de Montserrat.
A partir del segle XVII, es generalitza la publicació de goigs, s'estructura el
seu aspecte fisic i es frequent trobar-los impresos en fulls solts editats per les
parróquies idistribu'íts ais fidels en les esglésies, ermites o santuaris, sovint en
dies de festes religioses.
En aquests senzills fulls hi ha els inicis de la poesia popular religiosa catalana,
i també es poden relacionar amb la música, les arts gráfiques i el gravat, la
geografía i les tradicions mes ancestrals de la cultura del nostre país. Sovint
contenen soHicituds, tant materials (salut, bonescollites, protecció contra les
malvestats meteorológiques...) com espirituals.
Des del segle XIX es desvetlla l'interés pels goigs entre persones interessades
en la religiositat popular i la bibliofília, i se n'editen molts exemplars nous
i també reproduccions facsímils.
La majoria de goigs han estat impresos en un full solt, d'aproximadament 30
x 20 cm, i s'hi poden distingir una serie d'elementscaracterístics:
- La cap9alera, a la part superior, amb el nom de l'advocació i el Hoc on
es venera. Acostuma a comen9ar amb les paraules Goigs a llaor de...
K3ÍSia'I.?á?.I:í4?fSt-'K-«?í-I?«i?A'lít?^
| COKS DE NOSTRA SE.MOBA DG U PIET4T,
1 "íiu^ülí'itx™ '^r*ttnZrizz!%¿''£ 'isí
Sefetasi'iíatisaiiiaiíiiBfiBss-iis^issssa
'4'12Í'tii¿"íría5IIÍ^|?^*T?1BÍ'!!l
!í ¿11" * **"*¿J'¥$*}$•$'. •"...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Els crustacis
  • Els Mites
  • Els presocràtics
  • els tensoactius
  • Els Perifèrics
  • Els aliments
  • Els ecosistemes
  • Els castells

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS