Els nostres bolets

Páginas: 6 (1263 palabras) Publicado: 1 de septiembre de 2012
Quan arriba la tardor, a les pinedes s'hi troba un deis bolets més preuats de casa nostra, el rovelló o pinetell, que, com indica el seu nom cientíñc, és consi­ derat un bolet deliciós. Aixó fa que sigui un deis més buscats pels boletaires, tant per al COnsum particular com per a la comercialització.
El rove '6 o plnerell es moh comú des de fmals d'esllu I durant tot a la tardar en els boseosdeonífe,es Es Hoba ptlnClpalmenr sota PIOS. ml9 amagat entre el sota· bosc 1 ' ,:t prnaSS3 E .eu barret és borr¡bar quan I'exerr plar es )ove, I es va aplanant ¡ epr mmt pel cenrre 41mb el temps. El marge és cargolat cap a la pan inferior, c nca~a l.e en exemplars adults POl no ser aix', La superfíCle de' barre r es Ihsa,lIuent I més o rneny>lubr'f1Cadd_ El barre! pOl tenir una ton:1lltat que vadel vermell ele r '=,ns al \Olonja pal,lid I presenta zones de coloraoó més intenses 1 en envelllr, raque:; verdes, , La mldJ Llproxlmada del seu d¡ametre és de 3-10 cm, _a l..! :~ ;J és curta, CI.ínOrlca I ro ustJ, amb l'lntenor buit en els exemplars adulrs, del matelx color que el barrer I amb li! supe,ficle cobe,ta de pen tes fossetes (eserobleules) de colo, més fose.
Llet de color pastanagar------------------~ .JlIdIe;J3.u.¡,ufofe, F~milla : Russulvceoe __ l.o~.ca;Agost. setemb,(e.JlCIlJDIJ? I oOl1ernb'L
Hábitat: P .ioeda...._
Abundanda:..C.om.iJ
Altitud: 50-2000 m
Comestible' Exce1-le1.:.


7

., 1

5ABIESQUL?

la carn és fOf~ ferm;), de color taronJll ¡olr pal· Id. gal rebe blanca al centre, de ixé.l
ilnar un Itnex de colo r taronja mol Ir:em, querecorr.? el d~ a pas:anaga. I no varia

el seu aspecte en COI HaCle arnb I aire, El sabor de la carn és suau i ceíxa un reg ust una mica ~margaf)t al nnal La seva olor és Irre l evam
DE FAClL CONFUSIO AMB ALTRES ROVELlONS_ La co nfusió es pOI donar

amb altres rovellons co mestibles; és a d ir, ton aquells que produeixen l:ttex
de tonalitats vermelloses que poden arribar al laronj . De (et. ésfor~. comú trobar-Ios barre)ats als mercat$.

Es !ódl confondre el rove/ló o pillele/l amb el seu parenl, el rovellÓ (Lactarius sanguiftuusl . En laslar-lo, el que és anomellal pinelell. de mm suau, deixa lIn regllsllllla mica amarganl al final. AmMOs 5011 excel·lents comestibles.

_ E ostres bolets JSJ1

Les millors receptes, les rutes imprescindibles. les jitxes mes comp letes

Lu~ 1PrimerpLat

ROVELLONS ;/ ALALLAUNA
Dificultat: baixa. Bolets: rovellons. Temps d'elaboració: 30 minuts.

Per a '" perSones•••

'1 600 9 de rovell ons ... oli d'oliva '1 '1 '1 't'
sal pebre
all julivert

Preparació deis Ingredients Ne!egeu el. ,ovellon. a sota de I'.ixe! • . Eixugueu­ los lo! segult. Trossege u el julivert ; fe u el malel. amb 1 Preesca lfe u el 1 '.11, 0m un. deumlnu!. " 150 o c.

Receptes del Restaurant Sala, de Berga

P,epa,ació del plat Poseu els rovellons sencers en una plata d'anar al forn amb un raig d/0li i coeu­ los fins que hagin tret tota I'aigua -uns quinze minuts. En aquest punt, hi ha a qui li agrada posar-hi un raig de vi blanc. Es pot acabar el plat amb un toe d'all i julivert. El millor forn per preparar aquesta recepta és un de tipusmixt¡ que permeti que el rovelló quedi un punt humit: no s'ha de servir mai sec. Presentació Aquests boict s es poden rnenJar tots sois o bé com a acompanyament duna botlfarra bl, nc2 o del perol. Per fer-ho, freglu la botlfarra amb una mica oe !Iard en una paella

ELS BOSCOS DE CAPOLAT 1 TARAVD...,
un altipla tranquil farcit de pinedes
Sortlm de Berga a tr'avés de la carretera BV-4241 en drreceló a Sant Lloren, de Morunys I,J iJ St abans d'entrar al túnel de la Mi na, ens desviem a I'esquerra cap a (,ipolat, Taravll i Vilella. Una altra opeió és F el recorregut a la inversa. agafem eí la carretera -26 en d ireccló a Solsona i qua n h aguem delxat enrera l'Espunyola, píenem U:i tren ca ll senyalitza t ama d ~(·:ta que s'en fi la pels cingles I ens porta nns als boseos propcs2 t s...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Els nostres càrrecs
  • els nostres avis
  • Els nostres tigres beuen llet.
  • Nostros
  • Nostros no
  • nostra aetate
  • La cosa nostra
  • Nostra Aetate

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS