Empresa

Páginas: 7 (1620 palabras) Publicado: 3 de febrero de 2014
ACTIVITATS INTERNET UNITAT 3
RECURSOS HUMANS
Igualtat en el treball
Aneu a la pàgina de l’Institut d’estadística de Catalunya (www.idescat.cat) i busqueu una taula on mostra la distribució de la població activa i desocupada amb Espanya i la Unió Europea.
Les dades mostren la taxa d’activitat per sexes i la població ocupada per sector d’activitat.
1. Compara la taxa d’activitat de Catalunyaamb Espanya per sexe l’any 2010.
A Espanya la taxa d’activitat dels homes és del 67,7% i de les dones del 52,6% el qual fa que la taxa d’activitat sigui del 60%. A Catalunya, la taxa d’activitat dels homes és del 70% i el de les dones del 56,0% el que fa que la taxa d’activitat sigui del 62’9%. Com podem veure a Catalunya la taxa d’activitat d’homes, de dones i la general és lleugeramentsuperior a la d’Espanya. Sent superior la de Catalunya en un 2’9%. Es pot veure com tant a Espanya com a Catalunya hi ha més percentatge d’homes actius que no de dones.
2. Compara la taxa d’atur de Catalunya amb Espanya i la UE per sexe l’any 2010.
Podem veure com la taxa d’atur d’Espanya és la més alta de totes tres, situant-se al 20,0% la taxa d’atur d’homes, al 20’8% la taxa d’atur de dones i al20’3% la taxa d’atur espanyola, la de Catalunya per altra banda, es troba al 19,2% als homes, al 16,5% les dones, i situant-se al 18,0% la taxa d’atur. A la UE en canvi la taxa d’atur d’homes és del 9,7% i la de dones el 9,6% situant-se la taxa de la UE al 9’7%. Es pot veure com encara que la taxa d’atur de Catalunya és una mica inferior a la espanyola, entorn el 2,3% de diferència totes dues sónmolt elevades en comparació amb la taxa de la UE. És interessant observar com a Catalunya i a la UE hi ha més taxa d’homes aturats, en canvi a Espanya hi ha més taxa de dones aturades.
3. Compara la taxa d’activitat de Catalunya amb Espanya per edats l’any 2010.
A Espanya, de 16 a 19 anys hi ha una taxa d’activitat del 19,1%, de 20 a 24 anys la taxa ascendeix al 63,8%, dels 25 anys als 54 la taxaés del 85,8% i amb 55 anys o més la taxa descendeix molt fins el 21,5%. Fent un total de taxa d’activitat d’un 60%
A Catalunya, de 16 a 19 anys hi ha una taxa d’activitat del 23,9%, del 70% de 20 a 24 anys, del 88,5% de 25 a 54 anys, i del 24,5% la gent de més de 55 anys.
Es pot veure com els joves catalans són bastant més treballadors, també la gent més major i els de mitjana edat. Per tant,la taxa d’activitat de Catalunya és superior en totes les edats, però on més diferència hi ha és entre els joves catalans de 20 a 24 anys, i els joves espanyols de 20 a 24 anys, on la taxa d’activitat en aquesta edat és un 6,2% en favor dels catalans.4. Compara la taxa d’atur de Catalunya amb Espanya per edats l’any 2010.
A Espanya dels 16 als 19 anys, la taxa d’atur és del 63,8%, dels 20als 24 anys el 38,4%, dels 25 als 54 anys el 18,9%, i els més de 55 anys el 13,8% sent el atur total del 20,3%
A Catalunya, dels 16 als 19 anys, la taxa d’atur és del 65,6%, dels 20 als 24 el 33,5%, dels 25 als 54 anys el 16,4% i de més de 55 anys el 12,9% sent el atur català del 18,0%.
A Catalunya la taxa d’atur és inferior que la d’Espanya, però la d’Espanya és inferior que la de Catalunya, enels joves de 16 a 19 anys, en les altres edats es inferior el atur català.
5. Mirant la taula de població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació, a que creieu que es deu l’increment tan notable del percentatge entre 2008 i 2009 a Catalunya i a Espanya? Que va passar, en canvi, a la UE?
En la mateixa pàgina busqueu una taula que mostra el salari brut anual per sexe, edat i nacionalitat aCatalunya l’any 2009.
1. Quina diferència hi ha entre el salari brut dels homes i les dones en funció de l’edat. Com varia amb l’edat? I per què?
Analitzant la situació concretament a Catalunya, l’any 2009, veiem que, segons l’Enquesta d’estructura salarial, la diferència de la mitjana salarial anual entre dones i homes és de 6.500 € (el 76,24%), i la diferència de la mitjana de salari/hora és de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Empresas
  • Empresa
  • Empresa
  • Empresas
  • Empresa
  • Empresas
  • Empresa
  • Empresa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS