enunciats economia

Páginas: 6 (1274 palabras) Publicado: 8 de abril de 2013
ENUNCIATS EXERCICIS UD10

1.

Què és el nivell mitjà de preus?

2.

Per què la demanda agregada i el PIB acaben per mostrar les mateixes xifres?

3.

De quins factors depenen els moviments o desplaçaments de la corba de la
demanda agregada? I de la corba de l’oferta agregada?

4.

Per què es torna més pronunciat el pendent de la corba de l’oferta agregada a
mesura que un paísincrementa la seva producció?

5.

Raona quines repercussions tenen sobre la demanda o l’oferta agregada els fets
següents:

a) Un abaratiment dels processos de producció.
b) Un increment del nivell mitjà de preus a causa de la inflació.
c) Un descens de la despesa pública.
d) Un augment de les exportacions.
e) Un descens en el cost de les primeres matèries.
f) Una baixada del preu deldiner.
g) Un increment de les importacions.
h) Un augment del preu del petroli.
i) Una baixada d’impostos.
j) Una disminució de la inversió de béns d’equip.

6.

En un país amb una propensió marginal al consum del 95 %, una empresa demana
béns d’inversió per valor de 40 000 €.

a) Calcula quin seria l’increment total de renda que experimenta aquesta economia.

1
=
( 1− PMC )∆Y=∆I *

Suposem que l' empresa A paga a l' empresa B 40.000 en concepte d'uan inversió en maquinària, a
la seva vegada l' empresa B gasta 38.000 € en fer una altra compra a una tercera empresa i així
successivament.
Empresa

Inversió (I)

Estalvi

Renda generada (Y)

............

............

...........

40.000 €

800.000 €

Empresa A
Empresa B
Empresa C
Empresa D
Empresa EEmpresa F
Empresa G
TOTAL

b) Suposa que, a més, calgués pagar un impost del 10 % en cadascuna de les compres
o adquisicions, com afectaria aquesta mesura del sector públic a la despesa total?

∆Y=∆I *(1-T)*

7.

Quina ha estat la inversió inicial que ha donat lloc a un increment total de la despesa
de 23 000 € en una economia en què la propensió marginal a l’estalvi és del 7 %?∆Y=∆I *
8.

1
=
( 1− PMC )

1
( 1− PMC )

Analitza si augmenten o disminueixen el consum, la inversió i l’estalvi amb els fets
següents:

a) Disminueix el nivell mitjà de preus.
b) Puja el preu del diner.
c) Milloren les expectatives de futur.

d) El Govern aprova una baixada d’impostos.
e) La inflació augmenta un 5 %.

Fets
Disminueix el nivell mitjà de preus (exemple)

ConsumAugmenta

Inversió
Augmenta

Estalvi
Disminueix

Puja el preu del diner
Miloren les expectatives de futur
El govern aprova una baixada d' impostos
La inflació augmenta un 5%

9.

Raona la veracitat o falsedat de les afirmacions següents:

a) Com més desenvolupat és un país, més alta sol ser la seva propensió marginal a
estalviar.

b) Un increment de la despesa pública potproduir un augment de la despesa molt
superior en el conjunt de l’economia d’un país.

c) Els avenços tecnològics afavoreixen el desplaçament de la corba de l’oferta
agregada cap a l’esquerra.

d) La hipòtesi del cicle vital estableix que les persones inverteixen per uniformar la
quantitat de consum al llarg de tota la seva vida.

10.

Representa gràficament la variació de la corba de lademanda agregada com a
conseqüència de l’augment de la despesa d’algun dels agents econòmics. Com afecta
aquest canvi l’equilibri macroeconòmic si l’oferta agregada no varia?

DA

OA

OA

NPe1
NPe0

DA1
DA0

Q0

11.

Q1

Calcula les dades que falten en la taula següent. Quina és la inversió més
interessant?

Inversió

Desemborsament

Interessos

A

10000 €

600 €B
C

12.

500 €
20000 €

Rendibilitat
12%
10%

Llegeix el text següent sobre els cicles econòmics i contesta a les preguntes que
es formulen tot seguit:

«El nivell de producció que aconsegueixen els països varia d’un any a un altre. Si representem
gràficament el corresponent a anys successius, apreciem l’evolució de l’economia mesurada a
través del seu PIB. En fer...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • enunciats literatura2ºbach
  • Enunciats Dibuix Tècnic
  • enunciats histo
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS