Eros

Páginas: 4 (971 palabras) Publicado: 2 de febrero de 2014
1. El 21 de setembre de 2001, la planta de productes químics d' AZF situada a poca distància de Toulouse, es va produir una explosió, provocada fonamentalment per la descomposició del nitrat d'amonisegons la reacció següent:
NH4NO3 ( s) —> N2O (g) + H2O (g)
(a) Iguala aquesta equació.
(b) Si hi havia emmagatzemats 2.500 mol de nitrat, quants mol de monòxid de dinitrogen i d'aigua es vanproduir?


2. Malgrat que l'alumini és un metall que no reacciona fàcilment amb l'oxigen, perquè es recobreix d'una capa d'òxid impermeable que ho impedeix, en determinades condicions es produeixla reacció següent:
4 Al (s) + 3 O2 (g) —> 2 Al2O3 (s)
Calcula el nombre de mol d'oxigen que es necessiten per reaccionar amb 2 mol d'alumini.


3. El zinc és un metall utilitzat per ferobjectes embotellats, planxes, canonades recipients, per cobrir teulades, per fer fotogravats, etc. Una mostra de 125g de zinc metàl.lic es vaporitza i es crema amb excés d'oxigen. Quants grams d'òxid dezinc s'obtenen?


4. L'età (C2H12) és un compost molt utilitzat com a combustible i també en la síntesis de plàstics i altres productes industrials. La seva reacció amb l'oxigen de l'aire formadiòxid de carboni i aigua. Si disposem de 10 mol d'età, quants kg d'oxigen necessitem per a una combustió de la totalitat d'età?


5. Una manera ràpida i fàcil d'obtenir coure al laboratori és ambsulfat de coure i zinc segons l'equació:
CuSO4 (aq) + Zn (s) —> ZnSO4 (aq) + Cu (s)
A partir de 15'95 grams de sulfat de coure i zinc en excés, quants grams de coure es poden obtenir ?


6. Elsulfur de ferro (II) es produeix per reacció directa dels seus elements, el sofre i el ferro. Si disposem de 100g de ferro i sofre en excés, quants grams de sulfur de ferro (II) n' obtindrem, considerantque el rendiment és el màxim possible ?


7. El dibromur d'etil és un producte que s'addicionava a les antigues gasolines de plom per facilitar l'evacuació dels compostos de plom que es...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • eros
  • eros
  • el eros
  • eros
  • Eros
  • eros
  • Eros
  • Eros

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS