Estructura i dinamica de la terra

Páginas: 5 (1234 palabras) Publicado: 26 de enero de 2012
T6 : ESTRUCTURA I DINÀMICA DE LA TERRA

6.1. EL TEMPS I ELS PROCESSOS GEOLÒGICS
James Hutton : el relleu no és immutable.
Introdueix el concepte de temps geològic per explicar que la Terra tenia MA d’antiguitat i que els processos que s’hi esdevenien eren lents i graduals.

6.2. EL CICLE DE LES ROQUES
Conjunt de processos que modifiquen les roques, les transformen en sediments i lestornen a convertir en roques.
1) Meteorització : fragmentació de les roques. Es formen clasts
2) Erosió : desgast dels materials
3) Transport . trasllat per part dels agents geològics
4) Sedimentació : acumulació dels materials en capes/estrats.
..............................................................................................
5) Diagènesi : transformació delssediments en ROQUES SEDIMENTÀRIES, a causa de la pressió i temperatura que produeixen una compactació dels sediments.
6) Metamorfisme : conjunt de canvis que experimenten les roques sotmeses a altes pressions i temperatures, sense que hi hagi fusió. Es formen ROQUES METAMÒRFIQUES.
7) Magmatisme : fusió de les roques i transformació en magma, que quan solidifica forma ROQUES ÍGNIES.

6.3.GRADIENT GEOTÈRMIC
És l’augment de temperatura que té lloc cap a l’interior de la Terra.
És degut a la calor interna terrestre, la major part de la qual és una calor residual deguda a .
a) Impacte de meteorits : l’energia cinètica es transforma en energia tèrmica
b) Desintegració d’elements radioactius
c) Decantació de materials més densos, sobretot ferro; el fregament del ferro ambmaterials rocosos generava gran quantitat de calor.

Els materials de la Terra es van anar ordenant per densitats :
* El ferro va formar el nucli
* Surant sobre el nucli van quedar els materials rocosos del mantell
* I per sobre del mantell es va formar l’escorça a partir de roques poc denses.
Els gasos que desprenien les roques foses van formar l’atmosfera i el vapor d’aigua es vacondensar formant la hidrosfera i els oceans.

6.4. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA DE LA TERRA

CAPA | PROFUNDITAT | ESTAT | COMPOSICIÓ |
Escorça oceànica | 10 | S | Granitsediments |
Escorça continental | 30-70 | S | BasaltGabre |
Mantell superior | 670 | S | Peridotita( olivina) |
Mantell inferior | 2099 | S | Peridotita(olivina) |
Nucli extern | 5150 | L | FerroNíquel |
Nucli intern |6370 | S | FerroNíquel |

6.5. LES DISCONTINUÏTATS SÍSMIQUES. LA LITOSFERA
Superfícies de separació que es localitzen gràcies als estudis sismològics. Les ones sísmiques canvien de trajectòria i de velocitat en passar d’una capa a l’altra de la Terra.
Les 4 discontinuïtats sísmiques són :
1) Mohorovicic : entre l’escorça i el mantell
2) Repetti . entre el mantell superior i inferior3) Gutenberg : entre el mantell inferior i el nucli extern
4) Lehman : entre el nucli extern i intern.

LITOSFERA : capa externa de la Terra formada per l’escorça i part del mantell superior. A causa de l’ascens de calor de les zones profundes, aquesta capa es troba fracturada en diversos fragments anomenats PLAQUES LITOSFÈRIQUES. La majoria de les plaques contenen 2 tipus de litosfera :a) Litosfera oceànica :
* formada per escorça oceànica i mantell superior.
* És més prima i més densa.
* Damunt seu s’instal·la l’aigua dels oceans

b) Litosfera continental :
* Formada per escorça continental i mantell superior.
* És més gruixuda i més lleugera
* Coincideix amb les zones emergides

6.6. L’ORIGEN DELS RELLEUS I EL FIXISME
- teories perexplicar l’origen de les serralades i el plegament dels estrats.
FIXISME :
* Els continents han estat sempre fixos
* Han ocupat la mateixa posició que ocupen en l’actualitat

1912. Wegener : TEORIA DE LA DERIVA CONTINENTAL
- els continents es poden desplaçar, i fa 300 MA havien estat units formant una única massa continental anomenada PANGEA, envoltada d’un únic oceà anomenat PANTALASSA....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La Terra I La Seua Dinàmica
  • Creació I Estructura De La Terra
  • La Terra: Mètodes d'observació i estructura interna
  • Estructura de la Terra
  • Dinàmica i estructura de la població
  • Dinamica de estructuras
  • Dinamica Estructura
  • Estructura Dinamicas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS