Estudio de una patologia de cimentacion

Páginas: 6 (1377 palabras) Publicado: 28 de diciembre de 2010
2. INTRODUCCIÓ

El present treball pretén enfocar un cas pràctic real que posa de manifest una patologia de fonamentació d’un mur de contenció de terres que salvava la diferència de nivells existents entre les dues plataformes adjacents, corresponents a cadascuna de les parcel•les. El mur de contenció objecte d’estudi, alhora feia de tanca perimetral de divisió i mitgera de les finques, és adir, dividia les parcel•les adjacents i feia de límit posterior de les dues finques.

A continuació es farà l’exposició del cas real, seguit de l’anàlisi de les causes que han provocat la patologia, amb una proposta d’intervenció.

3. ANTENCEDENTS

El mur de contenció objecte d’estudi es troba situat a la urbanització ........., del terme municipal de ......,.

Aquesta zona es caracteritzaper ser una zona on s situen principalment edificacions residencials, on l’edifici tipus principalment és el d’habitatge unifamiliar aïllat. Els pendents dels terrenys en aquesta zona son variats, on sovint es troben finques de pendents accentuats, on el perfil litològic habitualment es composa de llims i argiles de resistència mitja a alta, que es troben a profunditat variable. És habitual trobarmoviments de terres, desmunt i reblert, per aconseguir plataformes planes per un major aprofitament de l’espai, necessitant com a conseqüència la necessitat d’executar murs de contenció.

En aquest cas, les dues finques que compartien el mur de contenció, tenien habitatges unifamiliars aïllats. L'habitatge situat a la part superior consta d’una planta soterrani, una planta semisoterrani, plantesbaixa i primera. Val a dir que degut a la distància entre l’habitatge i el mur de contenció, el bulb de pressions de la fonamentació de l’habitatge no repercutia sobre les càrregues que patia el mur.

A la parcel•la de plataforma inferior, en el moment en que van esdevenir els fets, una empresa constructora i direcció facultativa alienes, estaven realitzant les obres per l’execució d’un nouhabitatge unifamiliar aïllat.

4. SITUACIÓ PRÈVIA

Les dues finques compartien pel seu costat posterior, un pendent de terreny aproximat de 15º, i per tal d’aprofitar més l’espai a la finca inferior (adjacent al carrer de Can Farell), més afectada pels pendents accentuats, aquest constructor va executar un mur de contenció de 2,70 metres d’alçada de parament, que recolzava la seva fonamentació ala part inferior de la parcel•la, basada en una sabata correguda superficial de formigó armat, amb un parament de formigó armat encofrat in situ a doble cara.
El perfil litogràfic del terreny d’influència de la parcel•la estava format per una àmplia cobertura vegetal d’uns 25cm de gruix, ja que la zona presentava un zona humida amb la proximitat de torrents que aportava un clima humit. En unasegona capa diferenciada, a profunditat variable, es trobaven terrenys de reblert no aptes per fonamentació, provinents de moviments de terres de la parcel•la inferior per l’explanació i posterior execució de l’habitatge unifamiliar aïllat en fase d’execució. Un tercer estrat diferenciat es troba a profunditat variable, on predominen llims i argiles llimoses aptes per la fonamentació. No es valocalitzar nivell freàtic als tres primers estrats localitzats, tot i que en aquestes zones pot donar origen a una intensa circulació d’aigües pluvials superficials i/o subterrànies, agreujat pels pendents accentuats de les parcel•les.

5. DESCRIPCIÓ DELS FETS

Poques setmanes després d’haver estat executat el mur de contenció va ploure abundantment durant unes hores a la zona dels fets, i pocdesprés el mur es va desplaçar, bolcar i trencar espectacularment, tal i com es pot observar a les fotografies de la pàgina cinc (5).

De forma general, amb les condicions abans esmentades, el terreny va patir un desplaçament o lliscament i conseqüentment, com que no es va projectar i executar l’edificació adoptant les mesures necessàries, el mur es va haver afectat per possibles seients en la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Gu A De Estudio Patologia
  • Atrofia (guia de estudio patologia)
  • Estudio De Suelos Con Fines De Cimentación
  • Estudio Geotecnico con Fines de Cimentacion
  • Cimentacion
  • Cimentacion
  • cimentacion
  • La cimentacion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS