Fisca

Páginas: 14 (3272 palabras) Publicado: 10 de mayo de 2011
l
El sector públic

• Presentació

• Coneixements previs

• Objectius

• Continguts

• Conceptes més importants

• Proposta d’activitats complementàries

Presentació

La present Guia d'Estudi suposa un complement del material didàctic de l'assignatura dedicat en primer lloc, a introduir-vos en l'estudi del sector públic, mostrar-vos quines són lesinstitucions que el componen i les diverses operacions que realitzen.
El sector públic pren decisions de caire econòmic les quals constitueixen el contingut de l’economia pública. Dins el camp de l’economia pública, una part d’aquestes decisions econòmiques estan relacionades amb la recaptació i la distribució dels ingressos i de les despeses públiques, així com amb els seus efectes sobrel’economia. L’estudi d’aquestes decisions és anomenat activitat financera del sector públic o hisenda pública. El nucli d’aquestes decisions ve donat pel pressupost públic, el qual recull el conjunt de decisions financeres les quals han de ser programades per l’economia del sector públic.
Resulta recomanable la lectura d'aquesta guia abans d'iniciar l'estudi d'aquest mòdul.

Coneixements previsPer a una correcta comprensió del mòdul 1 és necessari tenir coneixements bàsics de Microeconomia i de Macroeconomia.

Objectius

• L'objectiu fonamental d'aquest mòdul és que conegueu exactament a què s'està fent referència quan es parla de sector públic, mirant d'evitar algunes confusions comunes sobre la identificació entre sector públic i Estat i algunes altres institucions.• Per a això, en primer lloc, heu de reconèixer quins són els elements integrants del sector públic, i diferenciar-los mitjançant dos criteris possibles: el territorial (potser el més conegut) i el d'activitat realitzada.
• Una vegada aclarit el concepte i els elements integrants del sector públic, l'objectiu següent és conèixer detalladament el tipus d'operacions de caràcter econòmicque fan els dos grans elements integrants del sector públic. Per a això, analitzem detalladament els comptes de les administracions públiques i els comptes de les empreses públiques.
• Tot això permet que us familiaritzeu amb una informació habitual en els mitjans de comunicació i amb un llenguatge que us permet de comprendre la situació econòmica i financera del sector públic.

ContingutsDELIMITACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Per tal d’analitzar el sector públic és necessari conèixer la seva delimitació respecte del sector privat, la qual cosa no és senzilla perquè no existeix un únic criteri delimitador. Una possibilitat és atendre a la naturalesa de les decisions: si són preses per l’autoritat i són imposades de forma coactiva estaríem davant una unitat pública. Si, pelcontrari, són preses d’acord amb el mercat i el sistema de preus, estaríem davant una unitat privada. En qualsevol cas cal dir que la delimitació no sempre és tan clara i pot admetre diferents graus d’aplicació.
Un criteri possible de delimitació és el de sectors institucionals del Sistema de Comptes Nacionals (SCN) establert per les Nacions Unides, i la seva adaptació pel Sistema Europeu deComptes (SEC), realitzada per l’EUROSTAT, que s’aplica a Espanya mitjançant la Comptabilitat Nacional (CNE) que realitza l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Segons aquest criteri les unitats institucionals es classifiquen d’acord amb dos criteris: segons la funció o activitat principal que realitzen, i amb referència als recursos principals que utilitzen. D’aquesta classificaciósorgeixen les set institucions següents: 1) Empreses no financeres: 2) Institucions financeres; 3) Empreses d’assegurances: 4) Administracions Públiques; 5) Institucions Privades sense finalitat de lucre; 6) Famílies; y 7) Resta del món.
De totes les institucions anteriorment esmentades, únicament s'engloben dins del sector públic les següents: Administracions Públiques i Empreses Públiques....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • fiscas
  • Fisca
  • Fisco
  • Qué Es El Fisco
  • fisca
  • Fisco
  • fiscaida
  • fisca

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS