Fsfdf

Páginas: 8 (1820 palabras) Publicado: 20 de noviembre de 2011
ICASS

INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIÓ DELS
COMPTES ANUALS DE L’ EXERCICI 2010

| |
|ENTITATS QUE DURANT L'EXERCICI DE 2010 HAGIN REBUT DE L’INSTITUT CATALÀ D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS SUBVENCIONS, O HAGIN |
|SIGNAT CONVENIS, PER UN IMPORT SUPERIOR A CENT MIL(100.000,00) EUROS. |

ICASS

Exercici 2010

INSTRUCCIONS I NORMES DE PRESENTACIÓ

1. Documentació a aportar per les entitats i abast del treball dels auditors

Atès el que disposa el punt 8. b) de l’Annex 2, de l’ “Ordre BSF/82/2011, d’11 de maig, per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries desubvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats”, en relació a la convocatòria de subvencions a entitats per al manteniment de programes de serveis socials, totes les entitats hauran d'aportar, segons correspongui, la següent documentació:

a) Balanç i compte de pèrdues i guanys de l’entitat, de l’any anterior al de la sol·licitud, d’acord amb els models del Pla Generalde Comptabilitat, per a les entitats que hagin rebut subvencions superiors a dotze mil (12.000,00) euros.

b) Presentació d’una auditoria, per a les entitats que durant l’exercici anterior al de la sol·licitud hagin rebut subvencions de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials per un import superior a cent mil (100.00,00) euros.

En el cas d’entitats que en l’exercicianterior al de la sol·licitud no hagin realitzat cap activitat, hauran de presentar un certificat acreditant aquesta no activitat.

El termini màxim de presentació d’aquesta documentació finalitzarà el 31 d’agost de 2010.

Ateses aquestes disposicions, les entitats incloses en l'apartat b) anterior, hauran de presentar al Servei de Gestió Territorial del Servei Territorial delDepartament de Benestar Social i Família corresponent, el compte de resultats i la corresponent memòria, de l’exercici 2010, corresponents als programes i activitats de serveis socials, desenvolupats per l’entitat, formulats d’acord amb aquestes instruccions i auditats per professionals acreditats i autoritzats.

L’objectiu mínim que es requereix de l’actuació professional dels auditors, es eld’emetre la seva opinió professional sobre el compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2010, corresponent als programes i activitats de serveis socials i sobre les corresponents notes explicatives que s’inclouen a la memòria.

Si més no, es recomana la presentació de l’auditoria dels comptes anuals de l’entitat jurídica.

ICASS

Exercici 2010

INSTRUCCIONS I NORMES DE PRESENTACIÓ (Cont.)1. Documentació a aportar per les entitats i abast del treball dels auditors

Amb independència de l’abast del informe d’auditoria que es presenti, totes les entitats hauran de presentar els comptes anuals de l’exercici 2010 de l’entitat jurídica, formulats d’acord amb la normativa vigent.

2. Comptes anuals: models

Atesa la naturalesa jurídica de la majoria d’entitats elscomptes anuals i, en el seu cas, el compte de pèrdues i guanys i la memòria, s’hauran de formular d’acord amb les normes d’elaboració, models i disposicions establerts al “Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el “Pla de Comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya”.

Aquelles entitats que per la seva naturalesa jurídicano estiguin sotmeses a la normativa esmentada al paràgraf anterior hauran de formular els comptes anuals i, en el seu cas, el compte de pèrdues i guanys i la memòria, d’acord amb les normes d’elaboració, models i disposicions establerts al “Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat” o al “Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS