fvyhbguh

Páginas: 7 (1653 palabras) Publicado: 24 de octubre de 2013
860006
FÍSICA 2
Curs 2010/11

Pràctica 0 – Mesura
1 INTRODUCCIÓ
En una pràctica s’arriba a unes conclusions amb l’estudi dels resultats obtinguts a
partir d’uns objectius i unes metodologies establertes s’obtenen uns resultats que
permeten arribar a unes conclusions. Així, el procés comença amb l’establiment
d’uns objectius i una metodologia que ens permetin obtenir uns resultats apartir
dels quals puguem arribar a unes conclusions.
El fet d’haver de realitzar tot el procés: 1.Objectiu, 2.Metodologia, 3. Resultats i
4. Conclusions, no ens ha de desviar del fet que la finalitat última és l’obtenció i
assumpció d’unes conclusions correctes. Tot i això, sovint els tres primers passos
són els que ens requereixen més temps.
En les pràctiques que realitzarem el 1.Objectiu i el2.Metodologia venen establerts
en el guió de cadascuna de les pràctiques. El 3.Resultats és el que realitzarem en el
laboratori i a partir d’aquests resultats, obtindrem unes 4. Conclusions.
Una part important d’aquest procés és el tractament de les dades experimentals
(els resultats) per preparar-les per la seva interpretació. Aquesta pràctica 0 està
centrada en el tractament de les dadesexperimentals amb l’objectiu de conèixer les
tècniques que facin més ràpid aquest tractament però alhora més correcte, a fi que
puguem tenir més temps en l’elaboració d’unes conclusions amb i més seguretat
amb la seva certesa.
Així, en les pràctiques s’obtenen dades experimentals a partir de mesuraments.
Aquests mesuraments es realitzen amb instruments. Els valors d’aquestes dades
experimentalssón el que anomenem mesures.
Les mesures no constitueixen valors exactes, sinó que porten associada una
incertesa. Alhora, s’expressen en unitats de mesura.
Així, l’expressió correcta d’una mesura és entre altres:
"valor representatiu"

"incertesa" unitat

Ex: 2,5 0,1 A
En aquesta pràctica preliminar s’introdueix el coneixement de les unitats de mesura
de les magnituds que treballaremen la resta de pràctiques, així com dels aparells
que utilitzarem. També, es tracten uns coneixements bàsics de càlcul d’errors i
d’estadística, i com saber representar correctament les mesures gràficament.
Aquesta pràctica es realitza amb l’ajuda del material Pràctica 0 [1], elaborat pel
Departament de Física Aplicada de la UPC.

Pràctica 0 Mesura

Pàgina 1 de 10

860006
FÍSICA 2
Curs2010/11

2 OBJECTIUS
Els objectius de la pràctica són:
1. Conèixer les unitats de mesura utilitzades en electromagnetisme i saber
realitzar el seu anàlisi dimensional.
2. Identificar alguns dels aparells de mesura que s’utilitzen en
electromagnetisme.
3. Expressar correctament les mesures. Això implica expressar la mesura amb
el nombre correcte de xifres significatives, amb la sevaincertesa associada i
amb la seva unitat de mesura.
4. Saber calcular la incertesa associada a una mesura.
5. Saber realitzar una recta de regressió amb l’ajuda d’un full de càlcul.

3 METODOLOGIA
Com hem dit, aquesta pràctica es realitza amb l’ajuda del material Pràctica 0 [1],
elaborat pel Departament de Física Aplicada de la UPC. Aquesta es pot trobar en
l’enllaç:http://www.epsem.upc.edu/~practiquesfisica/part2/presenta/inici.htm.

3.1 Unitats de mesura
En el menú de l’esquerra de la Pràctica 0 [1], escolliu el menú Unitats de mesura i
fixeu-vos en les diferents unitats fonamentals i unitats derivades del SI així com
amb els seus prefixos. Fixeu-vos especialment en les unitats d’electromagnetisme i
ones, les quals són les quines s’utilitzen en l’assignatura Física 2.
Desprésllegiu l’apartat Anàlisi dimensional.

3.2 Aparells de mesura
En el menú de l’esquerra de la Pràctica 0 [1], escolliu el menú Aparells de mesura i
llegiu els apartats referents al polímetre: amperímetre, voltímetre i ohmímetre, a la
pinça amperimètrica, al teslàmetre (dins l’apartat camp magnètic) i al oscil·loscopi.
En el campus Atenea llegiu el document Los instrumentos de medida [2]....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS