Geografía Regional

Páginas: 6 (1437 palabras) Publicado: 14 de octubre de 2012
* Introducció a la geografia
* La geografia regional
La geografia és la ciència que estudia el territori. Característiques respecte altres disciplines que també estudien el territori o aspectes del territori:
* És integradora (estudia el territori com un tot), analitza la relació entre altres elements tant físics com humans.
* És transdisciplinar (engloba diverses disciplines)
Lageografia té tres branques:
* Geografia física: estudia les lleis i els principis dels elements naturals o físics que actuen sobre el territori. (relleu, clima,...)
* Geografia humana: té com objectiu descriure, analitzar i interpretar els elements del territori relacionats amb les activitats humanes. Ex. Geografia econòmica, geografia política, geografia de la població...
* Geografiaregional: té com objectiu descobrir, interpretar i definir les regions o paisatges que formen la Terra o alguna de les seves parts. (Integra coneixements de la geografia física i la humana, perquè per interpretar hem de tenir coneixements de les altres branques).
La tècnica comuna i bàsica d’aquestes tres branques és l’ús dels mapes (Cartografia).
* La regió: definició i característiques
Ladivisió del món en regions a facilitat la tasca de geògrafs, però no només a nivell del món, sinó també a països, etc.
Definicions de regió:
* Es una part de l’espai terrestre individualitzada i identificada.
* És un territori delimitat i continu, d’extensió variable, caracteritzat per una peculiar combinació d’elements físics i humans dotats de certs atributs (mida, forma...) que liatorguen una personalitat pròpia i diferenciada.
* És una realitat que es pot observar a diferents escales territorials, a diferents àmbits territorials d’extensió que van des de l’escala planetària/global, intermèdies, la més detallada...

Diversitat de regions | Diversitat de territoris |
Regió polar | Latitud / clima |
Regió de Múrcia | Radi d’influència d’una ciutat |
Regió muntanyosa |Relleu |
Regió industrial | Sistema productiu |
Regió turística | Sistema productiu |

Un mateix territori podrà formar part d’una regió a l’hora que és part d’una/unes altra/es. Ex: BCN des de punt de vista administrativa forma part de Catalunya, des de punt de vista climàtic forma part de regió mediterrània...
Cada regió es diferencia de les altres per l’existència de discontinuïtatsque formes les àrees de transició. Tot i això poden compartir entre sí algun atribut. Una altre característica de les regions és que són elements canviants, dinàmics, poden canviar amb el temps degut al factor humà. Hi ha 3 tipus de regions:
* Natural: un àrea de dimensions variables caracteritzada per una homogeneïtat o unitat, des del punt de vista físic o natural. Ex (criteris): a través delrelleu, clima...
* Funcional: un espai singular i únic en el sentit que forma una associació d’elements físics i humans que s’ha anat modelant històricament. El factor humà pot haver influït a l’hora de donar forma. En la major part dels casos les regions funcionals no són homogènies ja que són molt variades. Què uneix a la regió funcional? Aquesta regió uneix una elevada interacció, és adir, que es relacionen unes parts amb unes altres. Ex: una comarca política pot estar dividida en comarques naturals separades per elements físics o de relleu, però amb elements d’interacció que les relacionen com pot ser un riu.
* Administratives: regions creades per persones o institucions que tenen el poder polític en cada moment històric i que estableixen les fronteres polítiques. Tenen unaestructura administrativa, una autoritat política té el poder per prendre decisions polítiques i administratives sobre aquell territori, en base a unes determinades lleis. Són, per tant, les úniques regions legalment reconegudes.

NUTS: només per la UE. Classificació:
* NUTS 1: divisió dels Estats en grans regions (ex. Espanya amb regió sud, nord...). L’òrgan administratiu és el govern de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • geografia regional
  • geografia regional
  • Geografia regional
  • geografia regional
  • Geografia Regional
  • Geografia economica regional de mexico
  • Informe de geografia regional
  • La Enseñanza De La Geografía Regional

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS