Ges 7

Páginas: 14 (3372 palabras) Publicado: 14 de diciembre de 2010
Les hisendes subcentrals

• Presentació

• Coneixements previs

• Objectius

• Continguts

• Conceptes més importants

• Proposta d’activitats complementàries

Presentació

La present Guia d'Estudi suposa un complement del material didàctic de l'assignatura dedicat a introduir-vos en l'estudi dels diferents nivells territorials d'hisenda pública i el seufinançament.
L'activitat pública pot dur-se a terme en un context centralitzat, en el qual una sola unitat de govern amb jurisdicció sobre tot el país pren totes les decisions públiques, o en un context descentralitzat.
Un dels elements fonamentals a destacar quan s'estudien les hisendes subcentrals és el del seu finançament. Prenent com a base els principis d'autonomia i suficiència, elsdiferents nivells de govern acostumen a establir un repartiment de competències i de fonts d'ingressos que garanteixin el compliment dels dos principis anteriors.
Resulta recomanable la lectura d'aquesta guia abans d'iniciar l'estudi d'aquest mòdul.

Coneixements previs

Per a una correcta comprensió del mòdul 7 és necessari conèixer a fons els continguts dels mòduls 1, 2 i 3.

ObjectiusL'objectiu bàsic és el d'apropar-vos a la realitat dels diversos nivells de govern dels diferents països. Per a això s'analitzen les diverses possibilitats de descentralització des del punt de vista de l'activitat econòmica del sector públic.
En aquest sentit, a més de les diferents alternatives teòriques que planteja la doctrina sobre el federalisme fiscal, fem una referència especial al cas espanyol,mitjançant l'anàlisi de les vies de finançament principals de les comunitats autònomes i les corporacions locals.

Continguts

EL FEDERALISME FISCAL
L'estudi del federalisme fiscal pot abordar-se des de dues òptiques diferents, en funció del procés a través del qual es determinen les diferents etapes en què s'articula.

• En una primera etapa és precís delimitar els diferents nivellsd'hisenda pública, quant a jerarquia (central autonòmic local...) i quant a elecció i delimitació de les unitats que configurin cada un dels nivells establerts.
• Posteriorment és necessari assignar a cada una d'elles les seves corresponents competències i limitacions relatives a la seva disposició sobre ingressos i despeses públiques.

La solució correcta a aquestes qüestions passa per lesrespostes que es donin a dos aspectes crucials en el marc del federalisme fiscal.

• Es tracta en primer lloc de determinar quina extensió de població es veu efectivament beneficiada per la provisió dels diferents béns i serveis públics, i simultàniament

• establir els volums òptims de producció dels esmentats béns i serveis, donades les seves respectives estructures de costos. El problemafonamental es presenta des del moment en què no sempre coincideix la població beneficiada per un bé o servei públic amb la que seria necessària per garantir una producció òptima tenint en compte l'estructura de costos existent.

L'objectiu és, doncs, doble, i consisteix a assolir un equilibri entre la difusió espacial dels efectes externs o externalitats entre les diverses hisendes, garantint certnivell d'economies d'escala (o minimització de costos) a la producció.

DESCENTRALITZACIÓ I FUNCIONS DEL SECTOR PÚBLIC

Des d'un punt de vista econòmic, la descentralització estarà justificada en la mesura que permeti assolir els objectius d'eficiència (assignació eficient), equitat (redistribució), i estabilització, que constitueixen les raons bàsiques d'intervenció del sector públic enl'economia.

La justificació bàsica de la descentralització és que les administracions territorials estan més pròximes al ciutadà que l'Administració central, coneixen millor les seves preferències i les poden satisfer d'una manera més eficient.

L'anomenat “vot amb els peus" implica que els ciutadans es desplacin cap a aquelles jurisdiccions amb una estructura d'ingressos i despeses públiques...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ges
  • GESA
  • Gesa
  • Enfermerdades Ges
  • informes ges
  • Ges Odontologico
  • Ensayo GES
  • languae¿ges

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS