Gramatica catalana

Páginas: 233 (58067 palabras) Publicado: 11 de noviembre de 2011
Servei Català de la Salut

GRAMÀTICA
Fitxa 1: Pronoms febles: morfologia i ortografia Fitxa 2: Pronoms febles: sintaxi Fitxa 3: Pronoms febles: combinacions de pronoms Fitxa 4: Vocal neutra: a/e Fitxa 5: Pronoms relatius: que, què, qui, el qual Fitxa 6: Pronoms relatius: on, la qual cosa, del qual Fitxa 7: Ela geminada Fitxa 8: Categories gramaticals i funcions sintàctiques Fitxa 9: Nom:morfologia Fitxa 10: Adjectiu: morfologia Fitxa 11: Adjectiu: sintaxi Fitxa 12: Essa sorda i essa sonora: s, ss, z, c, ç Fitxa 13: Accentuació: normes generals i accent diacrític Fitxa 14: Separació de síl·labes, diftongs i dièresi Fitxa 15: Vocal o/u Fitxa 16: Verb: classificació i característiques Fitxa 17: Verb: conjugacions Fitxa 18: Verb: usos de modes i temps, perífrasis Fitxa 19: Verb:usos de ser i estar i concordança de participi Fitxa 20: Article i apòstrof Fitxa 21: Sistema vocàlic Fitxa 22: Sistema consonàntic Fitxa 23: Fonètica Fitxa 24: Sons pseudovocàlics i fenòmens fonètics vocàlics Fitxa 25: Preposicions àtones Fitxa 26: Preposicions tòniques Fitxa 27: Adverbis d'afirmació, de dubte i possibilitat, de lloc i de manera Fitxa 28: Adverbis: negació, quantitat i temps. Servei Català de la Salut

Fitxa 1 Pronoms febles: morfologia i ortografia
Els pronoms febles són monosíl·labs àtons que s'usen per substituir un element de l'oració que ja ha aparegut anteriorment i, per tant, no cal repetir-lo.

Esquema
Formes plenes Darrere el verb Formes reduïdes Formes reforçades Davant el verb Formes elidides

me 'm em m'

te 't et t'

se 's es s'

ne 'n enn'

nos 'ns ens -

vos us -

lo 'l el l'

los 'ls els -

la l'

les -

li -

ho -

hi -

Hi ha 13 pronoms febles, que corresponen a les formes plenes i que varien ortogràficament segons la seva col·locació.

Col·locació
Els pronoms febles es col·loquen o tots davant del verb o tots darrere. És incorrecte, per tant:

Me dóna la

Me la dóna

Dóna-me-la

S'escriuennormalment davant del verb (formes reforçades i elidides), però quan el verb és un infinitiu, un gerundi o un imperatiu es col·loquen darrere (formes plenes i reduïdes). El perfet perifràstic i les perífrasis verbals poden dur els pronoms febles davant o darrere. Davant el verb començat amb so d's (escrit amb s o c) és millor usar, per raons de claredat i d'eufonia, la forma se en lloc de es:es celebra, es sent se celebra, se sent Darrere el verb acabat en consonant o diftong cal fer servir les formes plenes, encara que el llenguatge parlat de vegades ho faci d'una altra manera: escriviu'nse escriviu-nos

Apostrofació
Les formes apostrofades dels pronoms febles van davant de vocal o h ( s'aixeca) o darrere de vocal que no sigui la u dels diftongs (aixeca't). Igual com passa ambl'article femení, el pronom feble la no s'apostrofa quan el mot següent comença amb i o u (amb h o sense) àtones: la inviten, la hi veuen. El pronom reflexiu

se no s'apostrofa davant la forma us: se us veu.

Quan s'ha d'apostrofar, l'apòstrof va tan a la dreta com es pugui (tenint en compte tot el que s'ha dit anteriorment). Fixeu-vos, però, en la frase següent: traurem el llibre delcalaix, on el pronom el substituiria el llibre i en substituiria del calaix. En el cas, com seria aquest, que apareguin els pronoms el + en , l'apostrofació CD CC Lloc es fa de la manera següent: l'en traurem. Els pronoms febles s'apostrofen en contacte amb un altre pronom feble o amb un verb, mai amb les partícules que i no o altres: Qu'en tens? No'n tinc.
1/3

1996 08 15

Servei Català de laSalut

Fitxa 1 Exercicis
Separeu convenientment els pronoms febles del verb: 1. Fesmen
...................................................................

11. Lhe aprovada 12. Shi posava 13. Tho dono 14. Lhi dóna 15. Porteunosen 16. Prenentne 17. Enviïli 18. Hodisposa 19. Portins aigua 20. Porteuvos bé

..............................................................................
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • GRAMÀTICA CATALANA
  • Gramática lengua catalana
  • Gramatica
  • Qué es la GRAMÁTICA
  • gramatica
  • Gramatica
  • Gramatica
  • Gramatica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS