La expressión corporal

Páginas: 7 (1723 palabras) Publicado: 21 de mayo de 2011
TEMA 23. L’EXPRESSIÓ CORPORAL. EL GEST I EL MOVIMENT. L’EXPRESSIÓ CORPORAL COM AJUDA EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT I AUTONOMIA PERSONAL. EL JOC SIMBÒLIC I JOC DRAMÀTIC. LES ACTIVITATS DRAMÀTIQUES.

1. INTRODUCCIÓ
La comunicació més primària és la que s’estableix a través del cos. L’ús satisfactori d’aquest llenguatge generarà en el nen el desig i l’interés per altres maneres d’expressió.La comunicació amb els altres no és l’única funció de l’expressió corporal.
2. L’EXPRESSIÓ CORPORAL
L’expressió corporal és tota acció, gest o paraula desenvolupats pel nostre cos amb l’objectiu de comunicar-se amb la resta o amb un mateix.
La comunicació juga un paper fonamental en les persones.
L’expressió corporal i dramàtica tenen a veure amb la utilització del cos, els seus gestos,actituds i moviments amb una intencionalitat comunicativa i representativa. A través de l’expressió dramàtica els nens juguen a representar a persones i situacions. L’expressió corporal tracta de representar a través de la seva acció i moviment determinades actituds, estats d’ànims, etc.. A través de la seva expressió dramàtica i corporal mostra les seves emocions i tensions, i també el seu coneixementdel món i les persones, així com la seva percepció de la realitat, com es posa de manifest en els jocs d’imitació de rols.
OBJECTIUS
El decret 181/2008, de nou de setembre, proposa el següent objectiu relacionat amb aquesta forma d’expressió:
“desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual iplàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació”
CONTINGUTS
El decret 181/2008 estableix una sèrie de continguts relacionats amb aquesta forma d’expressió.
- comprensió del llenguatge no verbal com a expressió de les emocions.
- expressió i comunicació de fets,sentiments i emocions, vivències o fantasies a través de produccions artístiques.
- ús del llenguatge corporal com a objecte de diversió, de creació i d’aprenentatge a través de jocs lingüístics i expressius.
- etc
ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES
- llibertat i recolzament al nen, en les seves realitzacions.
- les primeres produccions dels nens són molt elementals (imitacions senzilles, jocsimbòlic utilitzant el cos com a significant…)
- flexibilitat a l’hora de realitzar les activitats.
- l’entusiasme que el professor posa en els projectes que realitza amb els nens.
- etc.

3. GEST I MOVIMENT
El sistema de signes que constitueixen el llenguatge corporal són gestos i moviments principalment. L’expressió per mitjà del gest és natural en el nen des dels primers moments de la seva vida.Els gestos fonamentals són:
- AUTOMÀTICS: es produeixen durant les primeres setmanes i estan condicionats pels reflexos.
- EMOCIONS: Apareixen cap al sisè mes de vida; l’alegria, la tristesa..
- PROJECTIUS: són gestos d’intervenció que serveixen al nen per atraure l’atenció.
- ABSTRACTES: representen el que passa a l’interior de la ment.
- GESTOS COM A RECOLZAMENT AL DISCURS (Sheflen)
•gestos de referència
• gestos enfàtics
• gestos demostratius
• gestos tàctils
• etc
Finalment indicar que en el primer any de vida, el gest és un mitjà de comunicació, a partir d’aquesta edat, acompanyarà a altres maneres de comunicació, principalment l’oral.
Aquest llenguatge li permetrà comunicar sentiments, emocions, necessitats i un més gran coneixement i control del cos.
El moviment ésuna de les primeres manifestacions que utilitza el nostre cos com a mitjà d’expressió.
L’evolució del moviment, seguint a Wallon:
- ANABOLISME: primera etapa del desenvolupament i coincideix amb la vida intrauterina.
- IMPULSIVITAT MOTRIU: coincideix amb el moviment. Són simples descàrregues musculars.
- ESTADI EMOCIONAL: Entre els 2-3 mesos i els 8-10 mesos. Les primeres emocions tenen com a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La expression corporal
  • English Expression
  • Gen expression
  • Corporalidad
  • Corporalidad
  • Corporalidad
  • corporal
  • corporales

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS