Lateralidad

Páginas: 7 (1581 palabras) Publicado: 6 de mayo de 2011
Què és la lateralitat? En el cos humà es dona la presència de parts anatòmiques parells i simètriques de forma global. A pesar de la simetria, en el seu ús funcional utilitzem preferentment un costat davant de l’altre. Així mateix, dretà és un individu que fa servir la seva mà dreta en la majoria de circumstàncies que impliquen l’elecció d’una mà, i esquerrà un individu que la seva mà esquerra ésla més hàbil. La lateralitat és la preferència que mostren la majoria dels éssers humans per un de les parts simètriques del seu propi cos: mà, peu, ull i oïda. Aquesta lateralitat es deu a la lateralització que és el procés per el qual es desenvolupa aquesta, ès la supremacia d'un hemisferi cerebral sobre l'altre, el que proporciona preferència de l'ús d'un semicos sobre l'altre,és a dir lalateralitat. I quins tipus de lateralitat hi han? Segons Ortega i Blázquez (1982) depenent de la predominància lateral que presenten els individus a nivell ocular, auditiu i manual, existeixen diferents tipus: • La lateralitat creuada és quan predomina en un membre del cos al costat dret i no l’esquerre. Ex: ull esquerra dominant, mà dreta dominant. • Lateralitat contrariada és quan un esquerrà odreta per imitació u obligació utilitza l’altra mà o peu. • Lateralitat indefinida és quan s’utilitza indiferentment un costat o l’altre, inclús dubta en l’elecció. Aquest tipus, pot produir o no, problemes d’aprenentatge, donat que els nenes tenen aquesta lateralitat indefinida són insegurs i amb reaccions molt lentes. Es produeix l’ambidextrisme en el qual no existeix una dominància manualmanifesta. • Ambidextrisme:no hi ha dominància clara d'un o altre costat • Dextralitat és el predomini de mà, ull, peu i oïda dret. • Extralitat és el predomini del ull, mà, peu i oïda esquerra. Alhora també hi han quatre tipus de preferencia o dominancia que es donen quan un membre del cos domina al sobre el seu simètric: • Dominància manual: preferencia o major facilitat per utilitzar una de les mans(dreta o esquerra) per ejecutar accions com agafar objectes o escriure. • Dominància podal: ens indica el peu dominant per efectuar accions com xutar una pilota, mantindre's dret amb una sola cama... • Dominància ocular: tot i que els dos ulls son necessaris per configurar una imatge correcta, hi ha un que és preferent per mirar per una ullera de llarga vista o apuntar amb una carabina..es tracta del'ull dominant. • Dominància auditiva:es refereix a la preferència o tendència a escoltar per una orella més que per l'altra, per exemple al agafar un telèfon, o un auricular... I quines funcions tenen els dos hemsferis, son iguals? El cervell està format per dos hemisferis d'aparença similar, que al seu torn estan dividits en cinc lòbuls, tots ells comunicats entre si i amb l'hemisferi cerebralcontralateral. Cada lòbul participa en unes funcions cerebrals diferents. Els hemisferis cerebrals no funcionen d'una manera simètrica per a la majoria de les funcions. Tots dos estan involucrats en la realització de tasques però no en idèntica proporció. Aquesta lateralització es fa més evident com més precisa és una funció.Cada hemisferi cerebral té una manera particular d'actuar davantl'arribada d'informació. L'hemisferi dret capta de manera més difusa i global la informació, mentre que l'esquerre és més analític i detallista. Les tasques que assumeix cada hemisferi són aquelles que més concorden amb la seva manera de procedir. Així el nostre hemisferi esquerre predomina en activitats de tipus

lògic-deductiu com el raonament matemàtic, el càlcul numèric, el llenguatge expressiu icomprensiu. Al cervell contralateral se li atribueix una major capacitat artística no només literària, sinó també aquelles que requereixen una activitat espacial. Pràcticament totes les funcions estan lateralitzada. HEMISFERI HEMISFERI ESQUERRE DRET CARACTERÍSTIQUES Lògic Deductiu Detallista Abstracte Seqüencial Racional Temporal Intuïtiu Imaginatiu Global i difús Concret Simultani Emocional...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • lateralidad
  • Lateralidad
  • Lateralidad
  • Lateralidad
  • Lateralidad
  • Lateralidad
  • Lateralidad
  • Lateralidad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS