Llicencia obertura

Páginas: 9 (2212 palabras) Publicado: 24 de junio de 2010
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
LLICENCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS

Article 1: Fonaments i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i de conformitatamb el dispost als articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per atorgament de llicència d'obertura d'establiments, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al previngut als articles 20 i 57 de l’esmentat Reial Decret.Article 2: Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a unificar si els establiments industrials i mercantils reuneixen les condicions de tranquil•litat, sanitat i salubritat i qualsevol altres exigides per les corresponents Ordenances i Reglaments municipals o generals per al seu norma funcionament, com apressupost necessari i previ per a l'atorgament per aquest Ajuntament de la llicència d'obertura a què es refereix l'article 22 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, la Llei Autonòmica 8/1995, de 30 de març i el Decret Autonòmic 18/1996, de 8 de febrer.
2. A tal efecte, tendrà la consideració d'obertura:
a) La instal•lació per primera vegada de l'establiment per començarles seves activitats.
b) La variació o ampliació de l'activitat desenvolupada a l'establiment, encara que continuï el mateix titular.
c) L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que es dugui a terme en aquest i que afecti a les condicions senyalades al número 1 d'aquest article, exigint nova verificació de les mateixes.
3. S'entendrà per establiment industrial o mercantil totaedificació habitable, estigui o no oberta al públic, que no es destini exclusivament a vivenda, i que:
a) Es dediqui a l'exercici de qualque activitat empresarial fabril, artesana, de la construcció, comercial i de serveis que estigui subjecta a l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
b) Encara sense desenvolupar se aquelles activitats serveixin d'auxili o complement per a les mateixes, otenguin relació amb elles en forma que les proporcionin beneficis o aprofitament, com, per exemple, seus socials, agències, delegacions o sucursals d'entitats jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos o estudis.

Article 3: Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària,titulars de l'activitat que es pretén desenvolupar o, en el seu cas, es desenvolupi en qualsevol establiment industrial o mercantil.

Article 4: Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris elsAdministradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que senyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5: Base imponible i quota tributària
1. La quota tributària es determinarà aplicant el tipus de gravamen del 150 per 100 sobre la quota de l’Impost sobre ActivitatsEconòmiques.
2. La quota tributària per a les llicències d'obertura d'activitats molestes, nocives i perilloses es determinarà aplicant el tipus de gravamen del 250 per 100 sobre la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
3. La quota tributària s'exigirà per unitat de local.
4. En el cas de desistiment formulat pel sol•licitant amb anterioritat a la concessió de la llicència, les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Llicenciada
  • llicenciada
  • La obertura
  • obertura
  • llicenciado en ciencias policiales
  • La Bella Y La Bestia Obertura
  • Obertura: la nueva historia su pasado y su futuro
  • Obertura 1812

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS