Manual de organizacion de un restaurant ensayos y documentos

Páginas: 5 (1203 palabras) Publicado: 12 de noviembre de 2009
UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE DRET I ECONOMIA CURS ACADÈMIC 2009 - 2010

TITULACIÓ: LLICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES PLA D’ESTUDIS: 1995 ASSIGNATURA: ADMINISTRACIÓ DELS RECURSOS HUMANS (Codi 3508) PROFESSOR/A: JOAN BAIGOL GUILANYÀ CURS: QUADRIMESTRE: 2n CRÈDITS: 6 TIPUS: OPTATIVA

1. OBJECTIUS Els objectius a assolir en el desenvolupament de l’assignatura són: 1-Iniciar l'estudiant en l'origen de la funció de gestió de personal i com aquesta s'insereix en la gestió de l'empresa. 2- Descriure les tasques o activitats que porten a terme els responsables de la gestió dels recursos humans de les empreses i les variables amb les que poden treballar 3- Comprendre i conèixer les diferents vessants de la gestió i administració dels recursos humans com a punt departida dels processos susceptibles de ser auditats. 4- Conèixer el concepte d’auditoria Sociolaboral, identificant els diferents tipus i comprenent el funcionament i aplicació de cadascun dels diferents tipus d’auditoria 5- Saber les funcions, requisits i Saber aplicar l’auditoria de Recursos Humans en la vessant legal. 6- Saber les funcions, requisits i Saber aplicar l’auditoria de Recursos Humans enla vessant del sistema de prevenció de riscos laborals. 7- Saber les funcions, requisits i Saber aplicar l’auditoria Social.

2. CONTINGUTS o METODOLOGIA Introducció- El concepte bàsic d’auditoria, els objectius i el mètode. 1 2 3 4 – – – – La Gestió dels recursos Humans (3 crèdits) Tipus d’auditories i metodologia, introducció a l’auditoria sociolaboral (0,5 crèdits) L’auditoria de recursoshumans (1 crèdit) L’auditoria Social – El balanç Social (1,5 crèdits)

Classes teòriques i pràctiques. Les pràctiques consisteixen en l’aplicació dels conceptes teòrics en casos pràctics. - Les sessions teòriques de l’assignatura es desenvoluparan amb el suport de PowerPoint, els alumnes disposaran prèviament de les presentacions per tal de poder disposar-ne.

Pàgina 1 de 4 04/09/2009

3.PROGRAMA Introducció El concepte de Gestió i administració dels Recursos Humans i la medició de la gestió. 1 – La Gestió dels recursos Humans 1-1 El paper de l’administració del personal 1-2 La selecció i contractació 1-3 La gestió del rendiment en el treball 1-4 La gestió de la remuneració 1-5 El desenvolupament professional 1-6 La seguretat i la salut laboral 1-7 La gestió de la diversitat enl’entorn laboral 2 – Tipus d’auditories i metodologia 2-1 Concepte d’auditoria i tipus generals 2-1-1 L’auditoria comptable, l’auditoria de qualitat, l’auditoria informàtica, l’auditoria mediambiental. Altres auditories 2-2 – L’auditoria sociolaboral – Definició i tipus 2-2-1 concepte d’auditoria Sociolaboral 2-2-2 El marc de desenvolupament de l’auditoria Sociolaboral 2-2-3 Tipus d’auditoriessociolaborals 3 – L’auditoria de recursos humans 3-1 L’auditoria legal 3-1-1 L’auditoria legal 3-1-2 L’auditoria del sistema de prevenció de riscos laborals 3-2 L’auditoria dels recursos humans 4 – L’auditoria Social – El balanç Social 4-1 La vessant social de l’empresa 4-2 L’auditoria Social 4-3 El balanç Social de l’empresa 4-3-1 Tipus de balanç Social 4-3-2 La implementació del Balanç Social 4-3-3Exemples de balanç social

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA Material en Power Point facilitat pel professor i disponible al campus virtual de l’assignatura i lectures complementàries.

5. BIBLIOGRAFIA Bàsica Albizu, E., Landeta, J. (coord). (2001). Dirección estratégica de recursos humanos. Madrid: Editorial Pirámide. Dessler G. (2001) Administración de personal. Mexico: Prencie may Gómez-Mejía L.R.(coord) (2001) Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Madrid: Prentice Hall Nevado, D. (1999). Control de Gestión Social. La auditoría de recursos humanos. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Poza Lleida, J.M. (1992). Introducción a l’auditoria Laboral. “Social –Audit” Barcelona: Mutual Cyclops

Pàgina 2 de 4 04/09/2009

Sánchez-Runde, C. (2000). La medición de las...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Manual de organizacion restaurant
  • Organizacion de eventos deportivos ensayos y documentos
  • organizacion de un restaurant
  • Manual de puestos de un restaurante ensayos y documentos
  • manual restaurant
  • Manual documentos-organizacion-moderna
  • Manual de recepcion y reservas en holetes ensayos y documentos
  • Documentos Para Abrir Un Restaurant

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS