Manual minitab

Páginas: 24 (5942 palabras) Publicado: 4 de noviembre de 2011
MINITAB

1. INTRODUCCIÓ

Minitab per a Windows és un programa informàtic utilitzat fonamentalment per al tractament estadístic i economètric de dades. El seu funcionament es basa en finestres perquè així amb una ullada podem veure la majoria d’eines i funcions que realitza.

En aquest manual veurem el funcionament d’aquest programa des de la introducció de dades fins a com treure uninforme de resultats.

1.1. Vocabulari bàsic

• Cas o observació: és una casella d’un full de treball.

• Variable: és una columna d’un full de treball.

• Base de dades: és el conjunt de files i columnes d’un full de treball. Les bases de dades es guarden amb extensió MTW (Minitab Worksheet).

• Worksheet: és el full de treball on hi ha la base de dades.

• Projecte: engloba tot elque fa referència al nostre treball amb Minitab. Inclou totes les finestres relacionades amb el mateix: dades, resultats i sintaxi. Els projectes es guarden amb extensió MPJ (Minitab Project).

1.2. Execució del paquet estadístic Minitab: finestres i menús

Per executar Minitab desde Windows s’ha d’anar a Inici>Programes, buscar Minitab for Windows i triar Minitab. Una altra manerad’accedir-hi és fent un doble clic a l’accés directe de Minitab, si és que s’ha creat després de la instal·lació.

Un cop obert el programa, s’obté una pantalla com la que es mostra a la figura 1.1:

Figura 1.1. Pantalla visualitzada en entrar a Minitab.

Els elements fonamentals d’aquesta pantalla són:

1. La barra de títol. On es localitza el nom de Minitab. A la dreta hi ha elsbotons per maximitzar, minimitzar i tancar l’aplicació.

2. La barra de menús. Es troba situada a sota de la barra de títol i és on trobem totes les funcions disponibles del programa agrupades en nou categories: File, Edit, Manip, Calc, Stat, Graph, Editor, Window i Help. Cadascuna conté un menú desplegable que mostra tot el que es pot fer.

Donada la importància d’aquests menús, calprofunditzar en tot el que conté cada opció:

• File: tenim tot el que fa referència a la gestió d’arxius: Obrir un projecte, Gravar un projecte, …
• Edit: tot el que es refereix a l’edició de dades: Copiar, …
• Manip: és l’utilitzat per transformar i generar noves variables: Triar un subconjunt del full de treball, Ordenar, …
• Calc: s’utilitza per fercàlculs, encara que també generi noves variables que siguin combinacions d’altres: Calculadora, Estandardització de dades, Utilització d’estadístics dins d’una fila o columna, Matrius, Distribucions de probabilitat, …
• Stat: s’encarrega de tota l’anàlisi estadística: Estadístics bàsics, Regressió, Correlació, …
• Graph: en aquest menú trobem les gràfiques necessàries perrealitzar l’estudi estadístic: Histogrames, Gràfiques de dispersió, Diagrames de caixes, …
• Editor: hi figuren utilitats del programa com són: Canviar fonts, Obtenir informació sobre arxius i variables, … Les comandes d’aquest menú són dinàmiques i varien en funció de la finestra en la qual treballem.
• Window: permet controlar i accedir a les finestres de Minitab: Cascada, Mosaic, …• Help: és l’ajuda que porta incorporada el Minitab.

Una vegada desplegat el menú d’opcions, seleccionem la comanda desitjada amb el ratolí i fem un clic a sobre. Moltes vegades, al menú desplegable hi ha una fletxa que indica que existeix un submenú de funcions. Sovint, quan triem una comanda poden aparèixer quadres de diàleg on trobem els botons d’instruccions o opcionsS’ha de tenir present que en el moment en què utilitzem qualsevol gràfica se’ns obrirà una nova finestra anomenada finestra de gràfiques (Graph Window) que ens permet editar una gràfica, es a dir, modificar-la i afegir-hi text, forma, ... utilitzant les eines que es mostren per facilitar-nos la feina. Tambè és possible perfeccionar la gràfica marcant els punts corresponents a les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Manual Minitab
  • Manual minitab
  • Manual Minitab
  • Manual minitab
  • Manual Minitab
  • Manual de minitab
  • Manual de Minitab
  • Manual de minitab

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS