pene

Páginas: 6 (1440 palabras) Publicado: 10 de marzo de 2014
DATA D’AVUI:      
Reserva Puntual 
Grup LOCAL 
Reserva periòdica 
Grup NO local 

Nom del grup:     
Estil Musical:     
Nom i Cognoms (persona de contacte):
     

Entitat o col·lectiu:
     

Correu electrònic:
     

Data de naixement:      
Mòbil:      

Adreça postal:      
Telèfon:      

NIF (persona de contacte):      
NIF (entitat):     

Web/Blog/Facebook:     
Nom, cognom, ciutat de residència i edat dels components:
     
Composició del grup (instruments que toqueu cadascú):
     Suport tècnic? SI  NO 
Si és sí quin tipus de suport necessites?      

Demanda de dies de Reserva Puntuals i estat dels pagaments:
Data
Pagament
ObservacionsDemanda de dies de Reserva Periòdica:
Període de la reserva
Del       al     
Dia de la setmana
     
Horari
     

Observacions:
     
Per poder sol·licitar una reserva d’un buc d’assaig cal que aquesta butlleta estigui correctament complimentada, que hagueu fetel pagament corresponent a la vostra sol·licitud i que hagueu signat tots els membres del grup la fulla Reglament dels Bucs d’Assaig del Casal de Joves TorreBlanca que us adjuntem a continuació, conforme esteu d’acord.


Reglament dels Bucs d’Assaig del Casal de Joves TorreBlanca

Objecte
L’objecte del present Reglament és regular l'ús i funcionament dels 2 bucs d’assaig musical ubicats alCasal de Joves TorreBlanca per part dels grups musicals de Sant Cugat amb la finalitat de disposar d’un espai adequat per assajar. Es considerarà grup local aquell que, com a mínim, la meitat dels seus components siguin residents a Sant Cugat.

Reserves
Els interessats en la utilització dels bucs d’assaig musical hauran de formular la reserva a la secretaria del Casal, emplenant l’imprès creatper a aquesta finalitat, que s’haurà de signar per tots i cadascun dels components del grup.
Qualsevol alta o baixa d’algun dels components del grup haurà de ser comunicada al responsable dels bucs d’assaig.

Horari
L’horari de funcionament és el següent:
- De dilluns a divendres de 09.15 a 13.45h i de 17.00 a 23.45h
- Dissabte I diumenge de 17.00 a 21.45h
L’horari establert s’haurà derespectar, ajustant-lo a les franges horàries reservades per a cada usuari, i tot extremant la puntualitat a l’hora de finalitzar l’assaig.
L’horari establert per a l’assaig inclou el temps de muntatge i desmuntatge dels instruments i el temps de repàs del buc per deixar-lo endreçat.

Modalitats d’utilització. Període temporal d’inscripció
El temps mínim d’utilització de les sales d’assaig seràd’una hora.
El temps màxim vindrà donat per la disponibilitat horària.
Es podran demanar, a partir de l’hora, fraccions de 15 minuts.
En el cas que sol·liciteu una reserva periòdica no podreu superar les 12 hores mensuals.
El període temporal d’utilització al qual es poden inscriure com a màxim els grups musicals és de tres mesos, podent ésser renovat pel mateix o inferior període temporal,sempre que hi hagi un bon ús i aprofitament de l’equipament.

Taxes municipals per a la utilització dels bucs d’assaig
Els preus públics per a la utilització dels bucs seran establertes a l’Ordenança fiscal reguladora i s’hauran d’abonar en el moment de formular la inscripció, essent requisit previ per a la confirmació de la reserva.
En cas que s’opti per la utilització dels bucs d’assaig de formaperiòdica el pagament és farà efectiu la primera setmana de cada mes, a la secretaria del Casal o bé mitjançant una transferència bancària, el comprovant de la qual haureu d’entregar a la secretaria del Casal.
El grup musical que, un cop transcorreguda la primera setmana de cada mes, no hagi pagat l’import municipal serà donat de baixa en el mes en curs.
Quan per causes no imputables...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Penes y Penes
  • Mi pene
  • Pene
  • Penas
  • El Pene
  • pene
  • penes
  • mis penas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS