plastics

Páginas: 9 (2102 palabras) Publicado: 22 de febrero de 2014
Tema 2. Els plàstics.

Tecnologia 2n ESO

Tema 2: Els plàstics.

1. DEFINICIÓ DELS PLÀSTICS……………………………

Pàg. 3

1.1. CRONOLOGIA DELS PLÀSTICS……………

Pàg. 3

1.2. ESTRUCTURA DELS PLÀSTICS ……………

Pàg. 3

2. CLASSIFICACIÓ DELS PLÀSTICS SEGONS
EL SEU ORIGEN……………………………………………

Pàg. 4

3. PROPIETATS DELS PLÀSTICS………………………

Pàg. 4

4. CLASSIFICACIÓ DELS PLÀSTICS …………………

Pàg.4

4.1. TERMOPLÀSTICS ………………….............

Pàg. 4

4.2. TERMOESTABLES ………………….............

Pàg. 5

4.3. ELASTÒMERS……..................................

Pàg. 6

5. ELABORACIÓ DE PECES DE PLÀSTIC……..........

Pàg. 7

5.1. FABRICACIÓ AMB TERMOPLÀSTICS .......

Pàg. 8

a) Emmotllament per injecció............

Pàg. 8

b) Extrusió.........................................Pàg. 8

c) Bufatge .........................................

Pàg. 9

d) Emmotllament per buit..................

Pàg. 9

1

Tema 2. Els plàstics.

Tecnologia 2n ESO

5.2. FABRICACIÓ AMB TERMOESTABLES ............ Pàg. 10
a) Emmotllament per compressió ........... Pàg. 10
b) Emmotllament per impregnació amb
resines................................................. Pàg. 10
c)Plàstics escumats ................................ Pàg. 10
6. ELS PLÀSTICS I EL MEDI AMBIENT........................ Pàg. 11
7. TREBALL AMB PLÀSTIC.......................................... Pàg. 13

2

Tema 2. Els plàstics.

Tecnologia 2n ESO

1. DEFINICIÓ DE PLÀSTICS.
Són uns materials d’origen orgànic (tenen carboni com a element constant),
alguns dels quals es poden obtenir dematerials naturals (cel·lulosa), però la majoria
s’obtenen del petroli i són fàcilment emmotllables amb calor i pressió.

1.1. Cronologia dels plàstics
Els plàstics són un materials molt nous. Els primers descobriments són de finals
del segle XIX i els primers usos industrials i comercials de principis del segle XX.
Els plàstics en pocs anys han substituït a altres materials com els metalls, lafusta, el vidre, fibres naturals com el cotó o la llana, etc.
1872 Adolf Bayer descobreix el primer material plàstic a partir del fenol i el
formaldehid
1909 Leo Bakelan descobreix la bakelita
1924 polivinil
1928 descobriment del primer material plàstic transparent, el plexiglàs
1929 poliester
1933 polietilè
1934 clorur de polivinil (PVC)
1937 poliuretà
1946 tefló
1950 poliestirè
1953polietilè

1.2. Estructura dels plàstics
Estan formats per enormes cadenes que contenen milers de molècules senzilles
anomenades monòmers fins a constituir macromolècules anomenades polímers. El
procés d’obtenció de polímers s’anomena polimerització.

3

Tema 2. Els plàstics.

Tecnologia 2n ESO

EXERCICIS
1. Què és un plàstic?
2. Respon:
a) què és un monòmer?
b) i un polímer?

3.Explica que és la polimerització.

2. CLASSIFICACIÓ DELS PLÀSTICS SEGONS EL SEU ORIGEN.
Els polímers poden ser:
• Naturals:són els que ja existeixen a la natura (cel·lulosa,
cautxú, caseïna de la llet; ...)
• Artificials: obtenció industrial a partir de la transformació
de polímers naturals (cel·luloide, fibra vulcanitzada, ...)
• Sintètics: obtenció industrial a partir de primeresmatèries
que provenen del petroli

3. PROPIETATS DELS PLÀSTICS.
Les propietats i les
les següents:
característiques tècniques més destacables dels plàstics són

Lleugeresa: és deguda a la baixa densitat dels plàstics
Capacitat aïllant: tant tèrmica com elèctrica
Resistència química: els permet resistir sense alteració
els agents atmosfèrics i bona part de les substàncies
químiquesagressives
• Resistència mecànica: acceptable; encara que no assoleix
la dels materials metàl·lics
• Versatilitat: possibilitat de modificar algunes propietats
d’un tipus de plàstic, afegint-hi substàncies additives, per
tal de millorar el seu ús
• Facilitat de fabricació: a causa de la seva facilitat per ser
emmotllats i adoptar tot tipus de formes.

EXERCICIS .
4. Com poden ser els...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Elements Plastics
  • Plàstics
  • Els Plàstics (Català)
  • classificació i codificació dels plàstics
  • Els plàstics
  • Els Plàstics
  • Electrostatic separation and recovery of mixed plastics
  • Historia dels plastics

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS