Practica 2 Nuevas Tecnologias

Páginas: 4 (907 palabras) Publicado: 19 de mayo de 2012
PRÀCTICA 2: Marc legislatiu, competències bàsiques i la competència informacional.

L'objectiu d'aquesta pràctica és familiaritzar-se amb el concepte de competència informacional i observar la sevarelació amb les competències bàsiques de la llei.Llegiu l'annex 1 del Decret 142/2007 en què es descriuen les 8 competències bàsiques. La competència informacional comparteix continguts ihabilitats amb 4 d'aquestes competències. Quines?

La competència informacional comparteix continguts i habilitats amb les 4 competències següents:
• La competència matemàtica
• La competènciacomunicativa lingüística i audiovisual
• La competència d’aprendre a aprendre
• La competència en el coneixement i interacció del món

Redacteu un text de 20 línies mínim exposant les aportacions deles competències bàsiques a la competència informacional.

La competència informacional i la competència matemàtica tenen en comú que ensenyen les capacitats d’analitzar, interpretar i expressar d’unamanera clara i senzilla diferents informacions, diferents dades i diferents argumentacions.

La competència informacional i la competència comunicativa lingüística i audiovisual tenen en comú eltractament de la informació. És així, perquè la competència comunicativa lingüística i audiovisual l’apliquem quan cerquem, seleccionem i processem la informació que prové de diversos mitjans decomunicació. A més, també presenten similituds en la comprensió i la composició de missatges diferents amb diferents intencions i en diversos suports.

La competència informacional i la competènciad’aprendre a aprendre tenen en comú que ambdues contenen capacitats per poder obtenir informació i després transformar-la en coneixements nous, en coneixements propis, relacionant i integrant aquesta novainformació amb els coneixements que ja es tenien, amb els coneixements previs i amb la pròpia experiència personal.

Ja per últim, la competència informacional i la competència en el coneixement...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Trabajo Práctico Nuevas Tecnologías
  • Nuevas tecnologías y prácticas culturales
  • 2 3 nuevas tecnologias
  • Tecnologia Trabajo Practico 2
  • practica 2 tecnologia de materiales
  • Practica 1 y 2 tecnología de concreto
  • ¿PORQUE INCLUIR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN PRÁCTICAS DEL LENGUAJE?
  • Folleto Tecnologia Y Nueva Escuela UNIDAD 2

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS