Prehistoria

Páginas: 9 (2165 palabras) Publicado: 13 de marzo de 2013
PREHISTORIA 2n.Quadrimestre

De Homo Neardental a Homo Sapiens

Els neardentals ja havien experimentat l’altruisme i a més a més existia una cohesió social entre els membres que formaven la tribu. Els Neardental estaven adaptats a climes freds. Però fa aproximadament 40.000 anys la cultura Neardental, el musterià, va comença a desaparèixer.

La cultura lítica del Homo Sapiens serà ladel aurinyacià.

El Paleolític Superior estarà protagonitzat per una sèrie de cultures diferents, començant per la del Homo Sapiens.

A Europa coexistiran els Homo Sapiens i els Homo Neardental, però aquests últims aniran perden pes fins la seva extinció. Existeixen tres teories sobre l’extinció dels Homo Neardental a Europa.

- 1a. Teoria: els Homo Sapiens arriben a Europa i vandesplaçant els Homo Neardental fins la seva desaparició.
- 2a. Teoria: els Homo Sapiens arriben al continent europeu amb una cultura més avançada que els permet viure millor que els Neardental.
- 3a. Teoria: epidèmies o malalties que van afectar als Neardental.

Les 4 glaciacions

- GUNZ
- MINDEL
- RISS
- WÜRM

Convivència entre Homo Sapiens i Homo Neardental

S’hantrobat jaciments amb indústries del aurinyacià i restes d’Homo Sapiens amb una cultura del musterià, això demostra que va existir una convivència entre els dos Homo. Aquesta convivència era tranquil·la i pacifica.

Primers homínids que podrien parlar. Existeixen tres teories:

- HOMO SAPIENS
- NEARDENTAL
- HOMO HABILIS

També es creu que fos possible que existissin creuamentsd’Homo Sapiens i Homo Neardental.

L’Homo Sapiens era diferent a tots els del gènere homo. El seu cervell era més gran, desenvolupament l’art rupestre (Altamira, Lasaux, Grotte Cosquer) i també manifestaven principis de danses i balls.

Societats productores

Fa 10.000 anys les societats eren caçadores-recolectores però ja apareixeran els primers indicis de societats productores.

PeríodesGeològics:

HOLOCÈ 10.000 Anys
Quaternari
PLISTOCÈ Es produeixen les glaciacions

PLIOCÈ
Terciari
MIOCÈ

Durant el període geològic del Holocè apareixen les primeres societats productores. El clima del holocè era més estable i confortable, com el que actualment tenim ara.

Diagrama polínic

Paleobotànica: Pal·linologia, estudia el polen de les plantes, n’existeixen dos tipus:el polen arboci i el polen no arboci. Fxina és la partícula de polen.

Fitolitologia: Estudia els fitòlis, partícules minerals que són presents dins de les plantes.

Carpologia: Estudia les llavors.

Antracolofia: Estudia els carbons.

També hi ha altres disciplines com la paleontologia i l’arqueozoologia.

Paleontologia: Estudia les espècies fòssils del passat, també la humana.*Paleoantropologia: Estudia les restes fòssils només humanes.

*PALEONTOLOGIA:
- Microfauna (estudi restes fòssils de petits animals)
- Macrofauna

Tafonomia: Estudia tot allò relacionat amb la mort.

Arqueozoologia: Classifica les espècies animals (sexe, edat...) en restes fòssils de les excavacions.Gran canvi cultural. Gran canvi en la prehistòria

De PREDACIÓ (PRODUCCIÓ

▪ Paleolític (edat de la Pedra)
▪ Neolític (Pedra Nova) – Apareixen les primeres societats productores

PALEOLITIC

MESOLITIC / EPIPALEOLITIC

NEOLITIC

Paleolític inferior -} Paleolític superior -} Epipaleolitic...

Mesolític = Societats del proper Orient amb economia caçadora-recolectora però amb elements d’evolució cap a sistemes de producció.

Epipaleolitic =Societats caçadores-recolectores que continuen com en el paleolític, ubicades a l’Europa occidental.

Amb el canvi climàtic (del Holocè) el medi canviarà de manera dràstica, la fauna i els recursos vegetals patiran les mateixes conseqüències. El canvi climàtic va provocar que animals com el mamut i el ren emigressin al nord d’Europa. Els mamuts van viure fins fa 4.000 anys aproximadament,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Prehistoria
  • Prehistoria
  • La Prehistoria
  • La Prehistoria
  • la prehistoria
  • Prehistoria
  • prehistoria
  • La Prehistoria

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS