Proyecto casa unifamiliar

Páginas: 380 (94951 palabras) Publicado: 5 de marzo de 2010
MEMÒRIA

1

ÍNDEX
1 Memòria descriptiva 1.1 Antecedents Objecte del projecte Promotor(s) Redactor(s) Altres tècnics Descripció del solar 1.2 Descripció del projecte Dades urbanístiques Condicions d'edificació Compliment del Codi Tècnic Requisit bàsic de funcionalitat (LOE) Descripció bàsica dels sistemes 1.3 Prestacions de l'edifici Requisit bàsic de Seguretat (CTE) SE Seguretat EstructuralSI Seguretat en cas d'incendi SU Seguretat d'utilització Requisit bàsic d'Habitabilitat HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient) HR Protecció enfront del soroll HE Estalvi d'energia Pressupost aproximat 2 Memòria constructiva 2.6 Sistema de condicionament i instal·lacions Telecomunicacions 3 Compliment CTE i altres reglamentacions SI Seguretat en cas d'incendi Edifici Habitatge unifamiliaradossat SI 1 Propagació exterior SI 2 Propagació exterior SI 3 Evacuació SI 4 Detecció, control i extinció d'incendis SI 6 Resistència al foc de l'estructura 4 Annexos a la memòria Normativa aplicable Residus de la construcció Documentació gràfica

2

1 Memòria descriptiva 1.1 Antecedents

Objecte del Projecte
La construcció d’un habitatge unifamiliar entremitgeres a l’emplaçament següent:Adreça Zona / barri Municipi Encàrrec C/ La Verge Núm. parcel·la 16 50792 Saragossa

Codi postal Chiprana Comarca En missió completa

Promotor

Andreu Borderia Rabassa Amb domicili a: Barcelona Adreça C/ Clot Municipi Barcelona

NIF Núm. Codi Postal

41003543-V 206-208, 5è 4a 08027

Redactor

Toni Ramia Briones Adreça C/Rafael de Casanova, nº46 Municipi Granollers (Barcelona)

NIFNúm. Col. Codi Postal

47709800-A 52.797-1 08401

Descripció del solar

L’altitud de l’emplaçament de l’edifici, respecte el mar, és de 12 m. La parcel·la a edificar te forma irregular. Té façana al Carrer de la verge i dóna per la seva part posterior a espai exterior públic no urbanitzat. El carrer principal no presenta pendent però, el solar presenta un pendent uniforme del 10 % entre laseva façana al Carrer de la Verge i la part posterior del solar. Actualment esta edificada i la finca existent presenta estat de ruïna estructural. Ja s’ha sol·licitat llicència per enderrocar les edificacions. Te edificacions mitgeres adjacents, i no hi ha servituds conegudes sobre la parcel·la, ni a favor de terceres ni de línies elèctriques aèries o soterrades. El carrer principal de laparcel·la és un carrer rodat d’amplada variable al voltant dels 6m., amb un nivell de trànsit baix i baix nivell sonor.

3

1.2 Descripció del projecte

Dades urbanístiques
Pla d’ordenació urbana de la Villa de Chiprana Sól urbà Clau 1A - Residèncial Casc Antic Residencial. hoteler, comercial, oficines, magatzem, artesanal, garatges, tallers de reparació, agricola, industrial de 1a i 2a categoria iequipaments.

Planejament vigent Classificació del sòl Qualificació del sòl Usos admesos

Condicions d'edificació

Paràmetres normativa Parcel·la mínima Sostre edificable Alçada reguladora Profunditat edificable Alçada màx./min. PB Alçada mínima PPis Façana mínima 80,00 m2 m3/m2 2,5 s 10,30 m 16 2,5 4,00 m m m m Parcel·la

Paràmetres projecte 131,65 2,46 10,30 16 2.93 i 2,60 2,60 9,38 m2m3/m2 s m m m m m

Sostre edificat Alçada reguladora edificada Profunditat edificada Alçada lliure PB Alçada lliure PPis Façana mínima

Compliment del Codi Tècnic
Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que l’edifici ofereixi prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’ordenació de l’edificació. En complimentde l’article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", i de conformitat amb l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció vigents, i que les dites normes figuren ressenyades relacionades a l’apartat de Normatives...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Casa unifamiliar
  • Casa unifamiliar Toroto
  • vivienda unifamiliar, proyecto integrador
  • proyecto electricidad vivienda unifamiliar
  • MEMORIA SISTEMA ELÉCTRICO CASA UNIFAMILIAR
  • Memoria Descriptiva Del Proyecto De Vivienda Unifamiliar
  • casa unifamiliar
  • casa unifamiliar

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS