Reading greek

Páginas: 4 (966 palabras) Publicado: 1 de junio de 2010
to ploion estin en Buzantwª. En de Buzantiwª. o Hgestratoç bainei eiç to ploion, epeita o Zhnoqemiç bainei eiç to ploion, teloç de o kubernhthç kai oi nautai eisbainousin eiç to ploion. to de ploionplei eiç Cion. en de Ciwª, o raywªdoç eisbainei. epeita de plei to ploion eiç Euboian. en de Euboiaª, eisbainei o Dikaiopoliç. teloç de proç taç Aqhnaç plei to ploion kai proç ton Peiraia.

to menoun ploion plei, o de Zhnoqemiç proç thn ghn blepei. ti oraª o Zhnoqemiç; o Zhnoqemiç oraª thn te akropolin kai ton Parqenwna. epeita de o te Dikaiopoliç kai o kubernhthç proç thn ghn blepousin. tiorwvin o Dikaiopoliç kai o kubernhthç; kai o Dikaiopoliç kai o kubernhthç thn te akropolin orwsi kai ton Parqenwna. exaifnhç o te Dikaiopoliç kai o kubernhthç yofon akouousin.

ZHN. deuro elqe, wDikaipoli, kai blepe. egw gar thn akropolin orw. ara kai su thn akropolin oraªç;
DIK. pou estin h akropoliç; egw gar thn akropolin ouc orw.
ZHN. deuro elqe, kai blepe. ara ouc oraªç su ton Parqenwna;DIK. nai. nun gar thn akropolin opw kai egw
ZHN. w Zeu. wç kaloç estin o Parqenwn, kalh de n akropoliç.
KUB. alhqh su legeiç, w Zhnoqemi.
akoue, yofoç. ara akoueiç; tiç estin o yofoç; ara akoueiç kaisu ton yofon, w Zhnoqemi;
ZHN. ou ma Dia, ouden akouw egw, w kubernhta. mh frontize. alla deuro elqe kai blepe. ego gar to newrion orw kai ton Peiraia. ara oraªç kai su to newrion;
KUB. nai.
ZHN.w Zeu, wç kalon esti to newrion, kaloç de o Peiraieuç.
KUB. alhqh leyeiç, w Zhnoqemi. idou, yofoç. auqiç gar ton yofon akouw egwge.
DIK. kai egw ton yofon auqiç akouw, w kubernhta, safws. Egw ounkais u akouomen ton yofon.

Egw de ouk akouw, w filoi. mh frontizete. alla deuro elqete kai blepete, duero. orw gar ta emporia kai taç olkadaç egwge. ara orate ta emporia kai umeiç;
KUB. kai DIK.orwmen kai hmeiç. ti mhn ;
ZHN. w Poseidon, wç kalai eisin ai olkadeç, wç kala esti ta emporia. alla deuro blepete, w filoi.
KUB. akoue, w Zhnotemi, kai mh leye wç kala esti ta emporia. hmeiç gar ton...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Greek
  • Greek
  • greek
  • Reading
  • reading
  • Reading
  • Reading
  • Reading

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS