Resum Economía 2º Batxillerat

Páginas: 9 (2129 palabras) Publicado: 25 de abril de 2014
Tema 3:

El pla general de comptabilitat es el text legal que estableix el marc tècnic de la normalització comptable i te com a finalitat fonamental aconseguir que la informació econòmica i financera de les empreses sigui fiable i comparable.

3.1 El Pla General de Comptabilitat i Normalització Comptable

La informació que obtenim de la comptabilitat ha de poder ser interpretada icontrastada per tothom a qui hagi d'arribar, s'ha d'homogenitzar.
A Espanya es va crear el primer pla de comptabilitat l'any 1973, l'any 1987 quan Espanya va entrar a la CEE va substituir l'antic pla per un altre aprovat l'any 1990.
Actualment el Pla General de Comptabilitat és d'aplicació obligatòria, al 2007 es va aprovar el Nou Pla General de Comptabilitat (NPGC) que va aportar mesures pernormalitzar-se a escala mundial

S'estructura en: 1-Marc conceptual (obligatori
2-Normes de registre i valoració per a pimes (obligatori)
3-Conceptes anuals (Obligatori)
4-Quadre de comptes (Voluntari)
5-Definicions i relacions comptables (Voluntari)

1-Marc conceptual:dona unitat i concordança al conjunt normatiu
-L'objectiu de la imatge fidel, comprensiva i útil
-prioritatdel fons:

Els conceptes anuals comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memòria

Requisits de la informació que cal incloure als comptes anuals: la informació ha d'aparèixer de forma rellevant, fiable, íntegra i clara per poder-la comparar

Principis comptables: Empresa de funcionament, l'empresa continuara en un futur previsibleData del fet: Implica el registre comptable de les transaccions i altres esdeveniments empresarials atenent al corrent real i no al corrent monetari.

Uniformitat: Estableix l'obligació de mantenir en el temps un criteri adoptat per l'empresa dins les alternatives permeses

Prudència: Implica la inclusió d'un grau raonable de precaució en les estimacions fetes en incertes d'esdevenimentsi circumstàncies

No compensació: Prohibeix la compensació de les partides d'actiu amb les del pasiu i les de despeses am les d'ingresos

Importància relativa: Permeta la no aplicació estricta d'algun principi o criteri comptable quan la incidència quantitativa sigui d'escasa rellevància

Elements dels comptes anuals: actius i pasius, despeses i ingressosCriteris de registre oreconeixement comptable dels elements dels comptes anuals i els mateixos que quan hem fet els assentaments comptables

Criteris de valoració: han de ser amb unitats, els que es poden aplicar en els elements patrimonials

Principis i normes de comptabilitat generalment acceptats:
-codi de comerç i la legislació mercantil
-el PGC de pimes i les seves adaptacions sectorials
-les normes dedesenvolupament que en matèria comptable estableixi ,si escau, l'institut de comptabilitat i auditoria de comptes
-altres normes

2-Normes de registre i valoració

3-Comptes anuals: normes i models

4-Quadre de comptes: conté grups, subgrups, comptes i subcomptes codificats

-7grups: 1-5 comptes de balanç, 6-7 comptes de gestió

-subgrups: dos digits
-subgrups:tres digits
-subcomptes:tants digits com es vulgui

5-Definicions i relacions comptables:

-grup 1: finançament bàsic: compren els recursos de finançament aliens i de l'empresa
-grup2: actiu no corrent, patrimoni de l'empresa destinat a servir de manera perdurable
-grup 3: existències: mercaderies, meteries primeres...
-grup4: Creditors i deutors per aplicacions comercials
-grup5:Comptes financers:deutes icredits aliens al tràfic
-grup6: Comptes i despeses
-grup7:Vendes i ingressos

3.2:Verificació comptable
Encara que hi ha normes, els comptables tenen certa llibertat. Però perquè totes les persones entenguin la informació reflexada s'utilitza una tècnica anomenada auditoria.

-Auditoria financera: s'encarrega d'analitzar les anotacions comptables, descriuen els fets que s'han produït. És...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Resumen Economia McGraw Hill 1r Batxillerat
  • Productividad economia 2º bach
  • Economia De La Empresa 2º Bachillerato
  • Resumen de literatura 2º ESO
  • UD1 Economía
  • Kant resumen de 2º de bachillerato
  • Economia batxillerat todo sobre la empresa
  • Economia de l'empresa 2n batxillerat apunts

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS