Selectividad

Páginas: 5 (1049 palabras) Publicado: 7 de junio de 2013
Filosofia
Sèrie 1
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).

Opció A

Nosaltres, els homes moderns, som els hereus de la vivisecció de la consciència i de
l’autotortura de la nostra naturalesa animal, dutes a terme durant mil·lennis […].
L’home ha mirat amb «mals ulls» durant massa temps les seves inclinacions naturals, de
manera que a l’últim s’han agermanat en ell amb la «malaconsciència». Un intent invers
seria possible en si mateix. Però, qui té prou força per a un intent com aquest? És a dir,
qui té prou força per a agermanar amb la mala consciència les inclinacions no naturals,
totes aquelles aspiracions que es refereixen al més enllà, a allò que és contrari als sentits,
a allò contrari als instints, a allò contrari a la natura, a allò contrari a la bèstia; en un
mot:els ideals que han existit fins ara, els ideals contraris a la vida, els ideals que calumnien el món? […]. Algun dia, però, en una època més forta que l’actual, miserable i
vacil·lant, ha de venir sens dubte a nosaltres l’home redemptor del gran amor i del gran
menyspreu, l’esperit creador la força impulsiva del qual l’allunya una i altra vegada de
qualsevol recés i de qualsevol més enllà […].Aquest home del futur, que ens alliberarà
tant de l’ideal que ha existit fins ara com d’allò que n’ha hagut de néixer, de la gran nàusea, de la voluntat del no-res, del nihilisme, aquest toc de campana del migdia i de la
gran decisió que allibera altra vegada la voluntat, que retorna a la terra el seu objectiu i
a l’home la seva esperança, aquest anticrist i aquest antinihilista, aquest quevenç Déu
i també el no-res… ha de venir un dia…
Friedrich Wilhelm NIETZSCHE. La genealogia de la moral, II

1. Expliqueu breument les idees principals del text i com hi apareixen relacionades
(entre cinquanta i cent paraules).
[2 punts]

Districte Universitari de Catalunya

Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2008-2009

2. Expliqueu breument el significat, en el text, dels mots o lesexpressions següents
(entre cinc i quinze paraules en cada cas):
[1 punt]

a) «més enllà»
b) «nihilisme»

3. Per què diu Nietzsche que «aquest home del futur […] ens alliberarà tant de l’ideal que ha existit fins ara com d’allò que n’ha hagut de néixer, […] del nihilisme»?
Feu referència als aspectes del pensament de Nietzsche que siguin pertinents, encara que no apareguin explícitament enel text.
[3 punts]

4. Compareu la concepció de Nietzsche de la naturalesa humana amb una altra concepció de la naturalesa humana que es pugui trobar en la història del pensament.
[2 punts]

5. Expliqueu si esteu d’acord o en desacord amb l’afirmació següent: «La moral és
contrària a les inclinacions naturals de l’ésser humà». Raoneu la resposta.
[2 punts]

Opció B

Arquimedes, permoure la terra del seu lloc, només demanava un punt que fos ferm
i immòbil: així jo també podré concebre grans esperances si sóc prou afortunat per a
trobar només una cosa que sigui certa i indubtable.
Suposo, doncs, que totes les coses que veig són falses. Estic convençut que mai no
ha existit res de tot el que la meva memòria plena d’enganys em presenta. Penso que
estic mancat de sentits. Crecque el cos, la figura, l’extensió, el moviment i el lloc no són
altra cosa que ficcions del meu esperit. Què podré considerar, doncs, com a veritable?
Potser, només, que al món no hi ha res de cert.
Però, ¿què sé jo si no hi haurà alguna altra cosa diferent de les que acabo de considerar incertes, de la qual no es pugui tenir el més mínim dubte? ¿No pot ser que hi
hagi algun Déu, o algun altrepoder, que posi aquests pensaments en el meu esperit?
Això no és necessari, perquè potser jo sóc capaç de produir-los per mi mateix. I jo,
almenys, ¿no sóc alguna cosa? Però, ja he negat que tingués sentits i cos; dubto tanmateix, ¿i què en resulta d’això? ¿Sóc tan dependent del cos i dels sentits que sense ells no
podria ser? Però, m’he convençut que no hi havia res de res en el món: ni...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • selectos
  • Selectividad
  • selectividad
  • Selectividad
  • selectividad
  • Selectividad
  • Select
  • select

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS