SIMULACIÓ DE CICLES DE POTÈNCIA DE TURBINES DE VAPOR, CICLES DE POTÈNCIA DE TURBINES DE GAS I CICLES COMBINATS AMB EL SOFTWARE CYCLEPAD

Páginas: 2 (445 palabras) Publicado: 15 de octubre de 2013
PRÀCTIQUES DE MÀQUINES TÈRMIQUES
I HIDRÀULIQUES

PRÀCTICA Nº4
SIMULACIÓ DE CICLES DE POTÈNCIA DE
TURBINES DE VAPOR, CICLES DE
POTÈNCIA DE TURBINES DE GAS I
CICLES COMBINATS AMB EL SOFTWARECYCLEPAD

CURS 2012-13 / Quadrimestre Tardor

DATA DE REALITZACIÓ: 16/01/2013
DATA DE LLIURAMENT: 16/01/2013

GRUP Nº: 1
Cognoms i Nom dels components del grup (en ordre alfabètic):
 MateuVives, Sergi
 Pujol Brescó, David

PROBLEMA 1:

A continuació es mostra l’esquema realitzat en el primer problema a resoldre:

S’ha de comentar que per simular el mateix esquema que el proposats’han de realitzar petits
canvis en els components per tal d’aconseguir realitzar la simulació el més pròxima possible
a la proposada per l’enunciat del problema.
En primer lloc s’ha suposat uncabal màssic de 1 Kg/s per a realitzar els càlculs, un cop
s’han aconseguit tots els valors s’ha comprovat la potència total del cicle. Ja que sabíem que
la potència del cicle ha de ser 10MW, hemmodificat el valor del cabal màssic per tal
d’aconseguir tenir la potència establerta per l’enunciat, ja que aquests dos valors són
directament proporcionals.

Els resultats de la simulació són elsmostrats a continuació:

PROBLEMA 6:

A continuació es mostra l’esquema del segon problema proposat:

En aquesta simulació també s’han suposat components addicionals als de l’enunciat per talde realitzar la simulació el més acurada possible a la de l’enunciat. A continuació es mostren
els resultats obtinguts en la simulació:

CONCLUSIONS:
En aquesta pràctica s’han simulat diversosesquemes amb el programa CYCLEPAD, en els
dos esquemes proposats hem tingut dificultats a l’hora d’interpretar correctament els
esquemes, així com a l’introduir els components necessaris a lasimulació, ja que com s’ha
comentat anteriorment per realitzar una simulació el més acurada possible a la proposada
els components utilitzats per la simulació no són exactament els mateixos que els que es...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ciclo de las turbinas de vapor
  • Ciclos De Potencia De Gas
  • Los ciclos de potencia de gas
  • Turbinas De Vapor Para Ciclo Rankine
  • Ciclos de potencia
  • Ciclos de potencia
  • Desviacion de los ciclos reales de las turbinas de gas en comparacion con los idealizados
  • ciclo brayton de turbinas de gas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS