ujon

Páginas: 827 (206525 palabras) Publicado: 3 de febrero de 2015
Num. 5562 / 24.07.2007

Conselleria d’Educació

30402

Conselleria de Educación

DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual
s’establix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. [2007/9717]

DECRETO 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el
que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la ComunitatValenciana. [2007/9717]

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’article 53,
disposa que és de competència exclusiva de la Generalitat la regulació i administració de l’ensenyament en tota la seua extensió, nivells
i graus, modalitats i especialitats, sense perjuí del que disposen l’article 27 de la Constitució Espanyola i les Lleis Orgàniques que, d’acord
amb l’apartat 1 de l’article81 d’aquella, el despleguen, de les facultats
que atribuïx a l’Estat el número 30 de l’apartat 1 de l’article 149 de la
Constitució Espanyola, i de l’alta inspecció necessària per al seu compliment i garantia.
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, que té caràcter
bàsic, determina en l’article 6.2 que és competència del Govern fixar
els objectius, les competències bàsiques, elscontinguts i els criteris
d’avaluació que constituiran les ensenyances mínimes, a fi de garantir
una formació comuna a tot l’alumnat i la validesa dels títols corresponents en tot el territori espanyol. L’apartat 4 del mateix article precisa
que les administracions educatives competents establiran el currículum de les distintes ensenyances regulades en la llei, del qual formaran
part elsaspectes bàsics assenyalats en els apartats anteriors, i que serà
desplegat i completat pels centres docents fent ús de la seua autonomia. L’apartat 3, així mateix, especifica que els continguts bàsics de
les ensenyances mínimes requeriran el 55% dels horaris escolars per a
les comunitats autònomes, com la Comunitat Valenciana, que tinguen
llengua cooficial.
La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de laGeneralitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, en els articles 18 i 19, disposa que s’ha d’incorporar a les matèries prescrites per a l’educació secundària pel Reial
Decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’establixen les ensenyances mínimes corresponents a l’Educació Secundària Obligatòria,
l’ensenyança del valencià, perquè en acabar l’etapa l’alumnat estiga
capacitat per a utilitzaroralment i per escrit el valencià en igualtat amb
el castellà.
Una vegada fixats els aspectes bàsics del currículum que constituïxen les ensenyances mínimes, amb la finalitat d’assegurar una formació comuna i garantir la validesa dels títols corresponents pel Reial
Decret 1631/2006, de 29 de desembre, cal establir el currículum de
l’educació secundària obligatòria per a l’àmbit de la ComunitatValenciana.
En desplegament d’este mandat, el present decret inclou els objectius, els continguts i criteris d’avaluació corresponents a cada una de
les matèries que integren l’educació secundària obligatòria, així com
fa referència a les competències bàsiques o als aprenentatges que es
consideren imprescindibles, que figuren en l’annex I del Reial Decret
1631/2006, de 29 de desembre, quel’alumnat ha d’aconseguir en finalitzar esta etapa.
Per a això, s’ha tingut en compte, en primer lloc, el doble caràcter d’esta etapa, que amb l’educació primària constituïx l’ensenyança
bàsica, obligatòria i gratuïta. Orientada, d’una banda, a proporcionar
a l’alumnat el bagatge necessari per a la incorporació al món laboral
i, d’una altra, a preparar amb garanties d’aprofitament i superaciól’alumnat que continue estudis, cosa que exigix una combinació de
rigor científic i flexibilitat suficient per a fer front a ambdós reptes. En
segon lloc, s’ha tingut en compte l’evolució i els grans canvis que es
donen a estes edats, que augmenten la complexitat intrínseca de l’etapa i obliguen a conciliar la formació comuna amb l’atenció a la diversitat i la necessitat d’oferir varietat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS