E-learnind

Páginas: 6 (1468 palabras) Publicado: 11 de febrero de 2011
Disseny d’un Objecte d’aprenentatge: L’ENLLAÇ QUÍMIC

1. Introducció

En aquest treball desenvoluparem, seguint les fases del model de disseny tecnopedagògic ADDIE, el disseny (D) d’un objecte d’aprenentatge (OA). Per tal que el disseny s’ajusti adequadament als objectius d’aprenentatge que marquem, en primer lloc realitzarem una anàlisi (A) de les necessitats, que inclouran qui són elsnostres aprenents, el context educatiu, els objectius d'aprenentatge que es volen assolir, els continguts a aprendre i/o a practicar, forma del materials hipermèdia en què es presentaran els continguts (àudio, vídeo, text...), l'estratègia d'aprenentatge possible (activitat individual o en grup, temps...) i les eines de comunicació.

La temàtica del nostre OA serà l’enllaç químic.

2. Anàliside les necessitats educatives

1. Perfil dels estudiants

Aquest OA ha estat dissenyat per als alumnes de primer de batxillerat de les opcions científico-tecnològica i de la salut.

Tanmateix pot ser utilitzat per:
- alumnes 2n cicle de l’ESO (matèria de ciències naturals),
- alumnes de 2n de batxillerat i 1r curs de la Universitat que desitgen repassar conceptes de l’enllaç químic.
-alumnes que estan preparant la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i tenen la matèria de química com a específica, en la preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau superior.
- alumnes que estan preparant l’accés a la Universitat per a majors de 25 anys i tenen l’assignatura de química com a optativa.
- alumnes i/o professors als qui interessi aquest tema dequímica.

2. Context educatiu

Partint d´un Institut d´Educaciño Secundària, aquest OA pot servir com a treball complementari, penjat a l´espai moodle del centre, a realitzar des de casa (o fent ús de la biblioteca) o com un tema per treballar-lo des de l´aula d´informàtica del centre. La finalitat és practicar els continguts explicats a l´aula i que serveixi com autoavaluació del procésd´aprenentatge dels alumnes.

3. Objectius d’aprenentatge

Després d’haver llegit els continguts i d’haver realitzat les activitats proposades, l’alumne serà capaç de:

▪ Diferenciar els enllaços interatòmics (covalents, iònics i metàl·lics) dels intermoleculars (enllaç d’hidrogen, forces dipol-dipol permanent i forces de dispersió).
▪ Caracteritzar l’enllaç covalent segons el model de Lewis.
▪Evidenciar la polaritat de les molècules segons l’electronegativitat dels seus àtoms constituents. Predir la geometria.
▪ Distingir l’enllaç iònic.
▪ Descriure l’enllaç metàl·lic.
▪ Diferenciar les propietats dels sòlids segons els enllaços que els componen: moleculars, covalents reticulars, iònics i metàl·lics.
▪ Explicar el comportament anòmal de l¡aigua a partir de l’enllaç d´hidrogen.▪ Posar exemples de substàncies que formen enllaços dipol-dipol permanent i forces de dispersió.
▪ Diferenciar les propietats i els usos de metalls, ceràmiques i vidres, nanotubs i cristalls líquids segons la seva estructura.

4. Continguts

- Característiques diferencials dels enllaços interatòmics (covalent, iònic i metàl·lic).
▪ Anàlisi de l’enllaç covalent amb les estructures deLewis. Geometria de molècules senzilles.
▪ Propietats de l’enllaç i de la molècula. Polaritat.

- Característiques diferencials dels enllaços intermoleculars (enllaç d’hidrogen i dipols).
▪ Propietats de l’aigua: l’enllaç d´hidrogen.
▪ Els enllaços dipol-dipol permanent i les forces de dispersió.

- Propietats de les substàncies segons els enllaços químics.

3. Disseny del’OA

1.Estratègies d’aprenentatge

Aquest objecte d'aprenentatge és de caràcter pràctic, ja que està pensat per a que l'alumne pugui avaluar els seus coneixements, i a l'hora pugui assentar-los.

Per aquesta raó en aquest OA s’han dissenyat un conjunt d´exercicis pràctics, en el que es treballen els conceptes més rellevants de l'enllaç químic, les seves propietats i es dóna la possibilitat de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Apuntes De E Learnind

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS