Пари

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3009 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
І ТЕМА

ПАРИ

"Когато бях млад, мислех,
че парите са най-важното нещо в живота.
Сега, когато съм стар, зная, че това е така."
Оскар Уайлд

Съдържание
1. Произход, същност, функции и роля на парите.
2. Видове пари и емисия на пари.
3. Покупателна сила на парите и връзката им с инфлацията.
4. Търсене на пари. Кейнсиански и монетаристки теоритични подходи.
5. Парична маса и паричниагрегати. Регулиране на паричната маса.
6. Конвертируемост на парите.

1. Произход, същност, функции и роля на парите

Парите както и огъня съществуват още от дневни времена и никой не знае точно кога и как ги е открил. Парите са съществували далече преди финикийци и китайци, като най-различни предмети са изпълнявали ролята на пари. В Европа - различни оръжия, добитък и роби, в Америка -оцветени мидени черупки и бисери, на остров Фиджи - китови зъби, в Азия и Африка - сол. В Римската армия на войниците им е било заплащано с парчета обработена сол, наричани салариуми, откъдето идва и съвременната дума за заплата на английски - sаlаrу.
Какво всъщност представляват парите? Много хора биха отговорили - това са книжните пари и монетите. Но това не е пълен отговор. Парите са всичко онова,което е общоприето за заплащане на стоки и услуги и за погасяване на дългове. В затвореното натурално стопанство индивидите са произвеждали всичко, от което са имали нужда. По-късно възниква бартерната търговия.
При бартера:
[pic] където: N е броят на благата.

Така например, ако имате 20 блага, то "броя на цените" ще бъде 190, а ако са 200, тогава техния брой ще бъде – 19 900.

Прединяколко века еволюцията на обществото извежда на преден план в качеството на пари среброто и златото, като в по-миналия век остава да господства преобладаващо златото. Защо именно златото? Последното се обяснява с иманентно присъщите качества на златото, като еднородност, делимост, преносимост, съхраняемост и малък обем - голяма стойност. През миналия век, обаче в обръщение по-често се срещахамонети и банкноти, чекове и кредитни карти, отколкото кюлчета със злато или торбички златен прах.
Парите реализират своята същност чрез четири основни функции:

a) мярка на стойността - стойността на стоката или услугата се определя от това, за какво тя може да се размени на пазара Чрез тях се съизмерва, съпоставя стойността на различни стоки, а това прави възможно избора да се осъществи принай-добра алтернатива. Ролята на мерна единица се изпълнява от националните парични единици - долар, йена, лев, рубла и т.н. Така цялото многообразие от относителни цени на всяка стока се свежда до една единствена цена, изразена в парични единици. Следователно парите изпълняват функцията на мярка на стойността при посредничеството на цената.

б) средство за обръщение - в качеството им на средство заобръщение, парите разделят двамата участници в бартера и премахват смущението при размяната да е налице взаимно съвпадение на желанията, защото по социална конвенция те са универсално средство за размяна на всички стоки и услуги в определени времеви и географски граници. По силата на тази договореност купувачът винаги е готов да даде пари за желаните стоки услуги, а продавачът винаги е готов да ги приеме. Зада изпълняват тази функция парите трябва да са всеобщо възприети и утвърдени като такива, да са лесно преносими, което означава и да имат висока стойност спрямо собственото си тегло, да са делими и да не се похабяват бързо. Съвременните пари изцяло отговарят на тези изисквания.

в) платежно средство - парите изпълняват функцията на платежно средство, когато е налице отложено или разсроченоплащане.
Например при търговия на консигнация, при покупка на стоки на изплащане, при изплащане на наем или на работна заплата, при плащане с кредитна карта и т.н.

г) средство за натрупване - парите са средство за съхранение, за натрупване на богатство, когато те могат да запазят покупателната си сила за по-кратки или по-дълги периоди от време.

2. Видове пари и...
tracking img