Analisi salfumant

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1177 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Anàlisi del Salfumant | 1 de marzo
2011
|
1er Batxiller B IES Madina Mayurqa Tècniques Experimentals | Tomeu Pericás Salom |

1. Introducció
2.1. Plantejament del problemaDeterminar la concentració de HCl en el salfumant.
2.2. Objectius de la pràctica
L’objectiu d’aquesta pràctica és determinar la concentració d’àcid clorhídric del salfumant.

2.3. Fonaments teòrics
Una solució és una mescla homogènia de dos o més substàncies. La substància dissolta s'anomena solut i és present generalment en petita quantitat en comparació amb la substància on esdissol anomenada dissolvent o solvent. La quantitat de solut que es pot dissoldre en un dissolvent determinat vindrà determinada per la solubilitat d'aquest solut. Trobem solucions en fase líquid, gas o sòlid, depenent de l'estat físic del component majoritari, o dissolvent.
Per tal de que una substància sigui una solució, aquesta ha de ser translúcida, ja que si es opaca seria un precipitat.

Enquímica, un indicador és una substància, que sent àcids o bases dèbils en afegir a una mostra sobre la qual es vol realitzar l'anàlisi, es produeix un canvi químic que és apreciable, generalment, un canvi de color, això passa perquè aquestes substàncies sense ionitzar tenen un color diferent que a ionitzar.
Aquest canvi en l'indicador es produeix pel fet que durant l'anàlisi es porta a terme uncanvi en les condicions de la mostra i indica el punt final de la valoració. El funcionament i la raó d'aquest canvi varia molt segons el tipus de valoració i l'indicador. Els indicadors més usats són:
* Indicador de pH, detecta el canvi del pH. Per exemple, la fenolftaleïna.

Un àcid és considerat com qualsevol compost químic que, quan es dissol en aigua, produeix una solució amb unaactivitat de catió hidroni major que l'aigua pura, és a dir, un pH menor que 7.
Una base és qualsevol substància que en solució aquosa aporta ions OH- al medi.

2.4. Emissió d’hipotesis
No es té cap hipòtesi ferma perquè mai havia realitzat una pràctica com aquesta i tot es nou per mi, però mirant les característiques del salfumant i vegent que es un gas dissolt en aigua i que té unaconcentració d’HCl d’un 37%(com a màxim), crec que rondarà entre un 20% i un 30% de concentració perquè és un producte comercialitzat i no pot ser molt perjudicial.

2. Observacions i recerca experimental
3.5. Disseny experimental

3.6.1. Reactius
Fenolftaleïna: no té advertències. Propietats: cristalls blanc-groguenc, pH 8,2 incolor – 10,0 violeta-vermell. Quasi insoluble enaigua, soluble en etanol i éter.

Dissolució 2M d’NaOH (Hidròxid de sodi): R35: provoca cremades greus. S26: en cas de contacte amb els ulls, fagin-se nets amb abundant aigua i vagi al metge. Utilitzin la indumentària adequada i protecció per als ulls i cara. S45: en cas d’accident o malestar acudeixi al metge.

Aigua destil·lada

Àcid clorhídiric (HCl)(en el nostre cas HCl comercial osalfumant):

Corrosiu

R37: irrita les vies respiratòries. Provoca cremades. S26: en cas de contacte amb els ulls, fagin-se nets amb abundant aigua i vagi al metge. S45: en cas de malestar o accident vagi al metge.

3.6.2. Materials
* Pipeta de 25cm3
* Bureta
* Matràs erlenmeyer
* Matràs aforat de 250cm3
* Vas de precipitats ( 3 unitats)
* Pinces
*Suport

3.6.3. Disseny del muntatge

Aquest muntatge consta d’un suport, d’una barra metàl·lica sobre la que es recolzen dues pinces que subjecten una bureta que conté la preparació de base. A sobre la bureta s’hi ubica un embut amb el que s’aboca la preparació de base. Sota la bureta hi ha un matràs erlenmeyer en el qual s’hi van abocant gotes de la preparació base.

3.6.4....
tracking img