Celulosa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (603 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PARET CEL·LULAR
Gairebé totes les cèl lules bacterianes, vegetals, algues i fongs estan encapsulades en una paret cel lular gruixuda i sòlida. La paret cel lular, que és externa a la membranaplasmàtica, manté la forma de la cèl lula i la protegeix de danys mecànics, però també limita d'alguna manera el moviment cel lular i l'entrada i sortida de materials.

Paret primària
En molts casos lacèl lula secreta substàncies fora de la membrana plasmàtica que formen estructures fortes, la paret primària. És bastant laxa i creix a mesura que la cèl lula augmenta el seu volum. Entre les cèl lulesveïnes s'estableixen ponts citoplasmàtics que travessen la paret per orificis o porus anomenats plasmodesmes.
En els vegetals paret pot tenir entre 0,1 i diversos microns d'espessor. Està constituïdaper microfibres de cel·lulosa que s'orienten en totes direccions, formant una xarxa laxa, envoltada en una matriu de hemicelulosa i pectina, ambdós polisacàrids.
Cada microfibra de cel·lulosa estàformada per cadenes de cel lulosa entrellaçades per ponts hidrogen. Les molècules de pectina, al seu torn, s'associen a la hemicelulosa. D'aquesta manera, la cel·lulosa, hemicelulosa i la pectinas'associen per organitzar una xarxa complexa. La pectina també interactua amb els ions de Ca2 + i en presència d'aigua, constitueixen un gel semirígid, la làmina mitjana, que és una espècie de ciment queenganxa les cèl·lules vegetals d'un teixit entre si.
Els diferents components de la paret cel·lular primària són:
Celulosa:
La cel lulosa és el polisacàrid més senzill en la paret cel lular. Sónmicrofibres amb una estructura cristalina d'entre 5 i 15 nm de gruix formades per cadenes de β-1 ,4-glucosa. Cada cadena està unida per ponts d'hidrogen amb les altres.
La cel lulosa representaaproximadament el 70% del pes sec de la paret.

Hemiceluloses:
Són polisacàrids relativament lineals i neutres, que s'uneixen entre si o amb les microfibres de cel lulosa per ponts d'hidrogen. El més...
tracking img