Cererea de finantare

Páginas: 67 (16643 palabras) Publicado: 9 de enero de 2011
PROGRAMUL OPERAłIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 Numărul de referinŃă al programului (CCI): 2007RO051PO001

GHIDUL SOLICITANTULUI
AngajaŃi mai mulŃi, mai competenŃi, mai sănătoşi 3 Propuneri în sprijinul angajaŃilor tăi:
Bani pentru completarea echipei Bani pentru formare profesională Bani pentru sănătatea şi siguranŃa salariaŃilor

ANEXE
Martie 2009 1

CUPRINS:Anexa 1: Cererea de ajutor Anexa 2: DeclaraŃie de conformitate Anexa 3: DeclaraŃie de angajament Anexa 4: DeclaraŃie de eligibilitate Anexa 5: DeclaraŃie privind respectarea principiului egalităŃii de şanse Anexa 6: DeclaraŃie privind respectarea cerinŃelor de informare şi publicitate Anexa 7: DeclaraŃie pentru pentru garantarea efectului stimulativ al ajutorului de stat pentru întreprinderile mariAnexa 8: Verificarea eligibilităŃii şi grila de selecŃie Anexa 9: Formular CV Anexa 10: Formular înregistrare grup Ńintă Anexa 11: Contract standard Anexa 12: Cerere de prefinanŃare Anexa 13: Formular de identificare financiară Anexa 14: Grafic estimativ privind depunerea cererilor de rambursare Anexa 15: Cerere de rambursare Anexa 16: Notificare pentru modificarea contractului Anexa 17: ActadiŃional Anexa 18: Raport tehnico-financiar Anexa 19: Previziuni actualizate

2

1. Cererea de ajutor
Format electronic
Notă: Această anexă reprezintă un model. Completarea cererii de ajutor se realizează on-line prin sistemul informatic Actionweb. În acest sens vă rugăm să accesaŃi pagina de internet a AMPOSDRU, www.fseromania.ro, secŃiunea „Cerere de ajutor”

PROFILUL MEU

PROFILUL MEUDenumire organizaŃie Adresă poştă electronică Cod de înregistrare fiscală Număr de înregistrare în Registrul ComerŃului Nr. de la Registrul AsociaŃiilor şi FundaŃiilor Anul înfiinŃării: Adresa poştală Cod: Localitate: Regiune TIPUL SOLICITANTULUI Persoane juridice de drept public Persoane juridice de drept privat Persoane juridice de drept privat şi utilitate publică

3

Persoane juridice dedrept privat fără scop patrimonial

REPREZENTANTUL LEGAL Vă rugăm să completaŃi datele de contact ale persoanei care are dreptul să semneze şi să reprezinte organizaŃia

Prenume şi Nume FuncŃie Număr de telefon Număr de fax Adresă poştă electronică Document de identitate Emis de La data de

ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta înregistrare şi înformularele referiroare la aplicant şi la proiect să fie utilizate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecŃia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaŃie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare : DA NU

ALTE INFORMAłII Vă rugăm să ne furnizaŃi următoarele informaŃii privind organizaŃia: Anul n: anul depunerii cererii definanŃare (*) Anul n-2

Număr mediu de angajaŃi Cifra de afaceri

4

Profitul sau pierderea net(ă) a exerciŃiului financiar (conform bilanŃ): (*) Anul n-1

Număr mediu de angajaŃi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciŃiului financiar (conform bilanŃ):

INFORMAłII PROIECT
PROIECTUL Titlul proiectului:

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENłIE Domeniul major de intervenŃie TIPULPROIECTULUI Tipul proiectului NaŃional Sectorial Multi-regional Regional Local CLASIFICAREA DOMENIILOR Clasificarea domeniilor

Rural Urban Rural şi urban łara Regiunile

LOCAłIA PROIECTULUI LocaŃia proiectului

5

JudeŃele Altele Valori selectate OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU Vă rugăm să indicaŃi obiectivele orizontale ale proiectului (sunt posibile mai multe variante).

Egalitate de şanseDezvoltare durabilă InovaŃie şi TIC Îmbătrânire activă Abordare transnaŃională Abordare interregională

DURATA PROIECTULUI Vă rugăm să precizaŃi durata implementării proiectului, exprimată în luni. În estimarea duratei de implementare a proiectului nu se vor lua în calcul activităŃile preliminare: studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuŃie, autorizaŃii,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS