Csharp

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (861 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Estructura bàsica

namespace - definim un namespace, com és un namespace ha de posar en majúscula. És una forma d'agrupar clases, és una forma de empaquetar, d'embolicar, en Java el diem package.Puc tenir tres classes que es diuen A en tres namespace s diferents. Si vull accedir a una, llavors hauré de posar el nom_namespace.nom_clase.
class - classe princiapl, mètode main, si volem fer unaaltre clase, la podem definir.
Main(string[] args)- En el main si volem agafar paràmetres en la línia de comandes, fem servir els args.
args.Length -> mida del array

class -> forma d'agruparmètodes, variables i funcions. Tots són membres, les variables són atributs i les funcions mètodes.

console -> readline, write, writeLine -> la clase que ens implementa lo que és la consola: pantallai text.

variables/atributs -> elements de dins de la clase que conformen el que es diu l'estat de la clase. Poden ser del tipus primitus.

tipus -> int, long, boolean, decimal, string (format->que ens permet formatejar cadenes-, puc juntar dues cadenes de caracters, hi ha la tira de mètodes: lenght, substring, to uper.. etc).

operadors -> molt semblant a C

arrays -> són estàtics,funcionen molt semblant en C

if, while, for, foreach -> identics al c excepte foreach, que ens permet patejarnos un array: foreach (string currentArg in args) { Console.WriteLine( currentArg); }
Notreballem amb índexos sino que amb el element emès (currentArg). Foreach: per cada string que hagi en aquest array de string, feu el que sigui. En aquest cas, mostrar-ho.

list - les taules són moltrígides, no ens permet afegir o treure element. Necesitem saber quants.
Sytem.Collections.Generic -> és una llista de lo que digem:
System.Collections.Generic.List< string > myStings = newSystem.Collections.Generic.List(); //no ens hem d'oblidar els parèntesis. En el primer és una definició de tipus i el segon és un constructor, per tant necessita els parèntesis.
Les més comunes de...
tracking img