Economia i o empresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1755 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Unitat 5. L’anàlisi dels estats financers de l’empresa I.
Anàlisi patrimonial i anàlisi financera

Activitats

1. Comenta la situació d’una empresa en la qual no hi hagi equilibri financer.

Una situació d’absència d’equilibri financer podria ser aquella en què una empresa mostra un excessiu finançament aliè, de manera que genera un endeutament molt elevat que fa difícil tornar
elspréstecs i els crèdits en els terminis i les condi cions acordades amb els creditors (bancs, proveïdors, organismes públics, etc.). Aquesta situació pot provocar la suspensió de pagaments
i, fins i tot, la fallida de l’empresa.

2. Posa exemples d’elements de l’estructura econòmica i de l’estructura financera del balanç.

Alguns exemples d’elements de l’estructura financera del balanç són:Capital social.
Deutes amb proveïdors.
Reserves.
Préstecs bancaris.

Alguns exemples d’elements de l’estructura econòmica del balanç són:

Deutes dels clients.
Existències de mercaderies.
Saldos dels comptes bancaris.
Maquinària.

4. Explica el significat econòmic d’un fons de maniobra negatiu.

Un fons de maniobra negatiu implica que l’actiu corrent és inferior al passiu corrent;és a dir, que una part del passiu corrent (obligacions de pagament a curt termini) està finançant l’actiu fix (inversions a llarg termini). També es pot observar d’una altra manera: el patrimoni net i el passiu són insuficients per finançar l’actiu no corrent. Sense altres informacions, això pot ser negatiu per a l’empresa, ja que pot significar l’aparició de risc de suspensió de pagaments. Hi haempreses, però, que tot i tenir un fons de maniobra negatiu tenen una situació financera normal i equilibrada. Tot això, per tant, depèn del tipus d’activitat econòmica.

Activitats finals

1. Explica les diferències entre els diferents tipus d’anàlisis d’estats comptables.

La principal diferència és l’objecte de l’anàlisi. L’anàlisi patrimonial estudia les relacions entre les massespatrimonials del balanç; l’anàlisi financera estudia la solvència i la liquiditat de l’empresa, i l’anàlisi econòmica estudia els resultats econòmics de l’empresa i la seva rendibilitat.

2. Posa un exemple d’una empresa que presenti un balanç amb risc manifest de fallida.

Qualsevol situació en que FM negatiu. (a més a més acumulació de pèrdues, any rere any..) ; el Passiu (exigible total) éssuperior a l’Actiu Total

Exemple:

Actiu no corrent: 200 Recursos Propis -65 (fruit del Rtat del ex.)
Existències: 45 Exigible ll/t 150
Realitzable: 25 Exigible c/t 200
Disponible: 15

Total A: 285 Total Pn i P: 285
3. Quines mesures proposaries per lluitar contra una situació de suspensió de pagaments d’una empresa?
Les mesures possibles per sortir d’una suspensió depagaments són:
Renegociar el deute amb els creditors, ampliar el termini de pagament, i a més, relacionar-ho amb la política de liquiditat de l’empresa, respecte als terminis de cobrament dels clients i a la utilització de fonts alternatives de finançament aliè més flexibles (descompte comercial), per aconseguir globalment més liquiditat de l’actiu corrent.
Ampliar el finançament propi mitjançantuna ampliació de capital i, així, compensar els deutes que no es poden pagar.

4. Comenta per quina raó es defineix el fons de maniobra com el capital circulant, és a dir, com la part permanent de l’actiu corrent.

El fons de maniobra s’anomena també capital circulant, ja que tot i ser una part de l’actiu corrent, es pot dir que és no corrent, o sigui, de l’estructura fixa de l’empresa, perquèes tracta de saldos
que són permanents a l’empresa: estoc mínim d’existències, saldo mitjà de clients o saldo mitjà de comptes de tresoreria,que es manté per a desemborsaments imprevistos.

5. Fixa’t en els balanços de dues empreses diferents: una empresa industrial fabricant de maquinària metal·lúrgica i una cadena de supermercats.

Balanç empresa 1
Actiu P.N. i passiu
Immobilitzat 75...
tracking img