Examen psicofarmacilogia ub

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1930 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EXAMEN PSICOFARMACOLOGIA TIPUS 2
Convocatòria Gener 2002
Professors: Anna Adan, Gemma Prat, Miquel Sánchez-Turet

1. Quin dels següents psicofàrmacs presenta una menor seguretat?
a) alprazolam
b) olanzapina
c) fluoxetina
d) sals de liti

2. Quin tipus de substància pot modular (facilitar o inhibir) l’efecte d’un neurotransmissor?
a) agonista invers
b) antagonista
c) agonistacomplert
d) agonista parcial

3. De quina forma podríem incrementar la concentració de neurotransmissor en la sinopsis?
a) inhibint els enzims de degradació del neurotransmissor
b) inhibint la seva recaptació per la neurona presinàptica
c) facilitant la seva recaptació per la neurona presinàptica
d) totes són certes

4. Si volguéssiu estudiar l’eficàcia clínica de la olanzapina peltractament del trastorn distímic, quin tipus d’assaig clínic hauríeu de realitzar?
a) Fase I
b) Fase II
c) Fase III
d) Fase IV

5. Quina seria la benzodiacepina d’elecció pel tractament de l’insomni de conciliació?
a) hipotònica de vida mitjana llarga
b) ansiolítica de vida mitjana intermèdia
c) hipnòtica de vida mitjana curta
d) ansiolítica de vida mitjana llarga

6. Quin dels següentsefectes adversos és freqüent després de l’administració d’una benzodiacepina?
a) somnolència
b) malsons
c) nàusees i vòmits
d) restrenyiment

7. Els antagonistes dels receptors beta andrenèrgic com el propanolol s’utilitzen per:
a) sintomatologia autonòmica ansiosa
b) tensió muscular elevada
c) ansietat subjectiva
d) insomni de terminació o despertar precoç

8. Els neurotransmissors ques’han relacionat amb l’ansietat són:
a) GABA, noradrenalina i adrenalina
b) dopamina, glicina i GABA
c) noradrenalina, serotonina i GABA
d) serotonina, glutamat i adrenalina

9. Quina de les següents síndromes NO es considera un quadre d’abstinència de benzodiacepines?
a) de recaiguda
b) de rebot
c) d’abstinència associada a un trastorn de dependència de benzodiacepines
d) d’abstinènciademorada

10. Quin és el mecanisme d’acció comú de tots els fàrmacs antipsicòtics?
a) antagonistes del receptor 5-HT2 serotoninèrgic
b) antagonistes del receptor D2 dopaminèrgic
c) antagonistes del receptor D1 dopaminèrgic
d) antagonistes del receptor beta adrenèrgic

11. Quin dels següents efectes secundaris extrapiramidals motrius es produeix després de l’administració crònica de fàrmacsantipsicòtics típics?
a) parkinsonisme
b) distonies
c) discinèsies tardanes
d) totes són certes

12. Quina és la principal AVANTATGE dels antipsicòtics atípics en front dels antipsicòtics típics?
a) presenten menys efectes sedatius
b)? presenten menys efectes secundaris de tipus extrapiramidal motriu
c) presenten menys efectes secundaris de tipus anticolinèrgic
d)? totes són certes

13. Enrelació a la hipòtesi dopaminèrgic de l’esquizofrènia, assenyala l’afirmació CORRECTA:
a) la simptomatologia positiva de l’esquizofrènia es deu a una hiperfusió de la via dopaminèrgica mesocortical
b) la simptomatologia positiva de l’esquizofrènia es deu a una hiperfusió de la via dopaminèrgica nigroestriatal
c) la simptomatologia positiva de l’esquizofrènia es deu a una hiperfusió de la viadopaminèrgica mesolímbica
d) la simptomatologia positiva de l’esquizofrènia es deu a una hiperfusió de la via dopaminèrgica tubroinfundibular

14. Assenyala quin dels següents antipsicòtics NO es classifica com atípic:
a) olanzapina
b) risperidona
c) haloperidol
d) clozapina

15. La hipòtesi biològica de la depressió postula:
a) disminució de noradrenalina i de serotonina
b) augment deserotonina i de noradrenalina
c) augment de noradrenalina i disminució de serotonina
d) disminució de serotonina i augment de noradrenalina

16. Els inhibidors de la monoaminoxidasa (IMAO) presenten una eficàcia superior en les depressions:
a) psicòtiques
b) atípiques
c) ansioses
d) melancòliques

17. Quin dels següents fàrmacs antidepressius presenta una incompatibilitat alimentària?...
tracking img