Fedo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1194 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de marzo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACTIVITATS PLATÓ: FEDÓ

1.- Amb quina especial actitud fa front Sòcrates a la seva propera mort? Expliqueu les raons últimes d’aquest capteniment. Segons el parer de Sòcrates, és lícit disposar de la pròpia vida ? Raoneu les vostres respostes.

Sòcrates fa front a la seva mort, pensa que en determinades ocasions, per a un home, és millor morir que continuar vivint. I si és dóna aquest cas, elque Sòcrates creu que es millor, és morir per un mateix i no esperar a que un altre vingui a complir aquest acte.
Segons Sòcrates, els filòsofs desitgen fàcilment morir.
Les raons que té Sòcrates davant la seva esperada mort, es que pensa que es trobarà amb savis i homes més bons dels que n’hi han aquí, per aquest motiu no es rebel·la contra la mort.
Sòcrates té bona esperança de la seva mort,ja que desprès d’aquesta hi ha alguna cosa que ha de ser molt millor per als bons que per als dolents, és a dir, què desprès de la Eva mort obtindrà els màxims béns.
Segons Sòcrates, no és lícit disposar de la pròpia vida, ja que procurar-se la mort d’un mateix forma part de la pròpia vida. A més, afirma que aquesta és l’única qüestió on no es dóna cap excepció.
En conclusió, Sòcrates afrontacorrectament la seva mort perquè està convençut que desprès d’aquesta hi haurà una vida millor. Fins i tot convida a Evè al suïcidi, cosa que creu que es il·lícita perquè és moralment incorrecta.

2.- Plató afirma que les persones que cultiven la filosofia no tenen especial cura o interès per les coses relatives al cos. Quin és el paper i quins són els beneficis que, segons Plató, aporta lafilosofia? Expliqueu sintèticament la concepció del coneixement que hi ha al darrere d’aquest menyspreu de les coses terrenals.

Plató esposa que practicar la filosofia és una mena de preparació per a la mort, és a dir, la pràctica de la filosofia exigeix l’allunyament i la separació del cos.
Els beneficis que segons Plató aporta la filosofia es que et prepara per aquell fet que es dona al llarg dela vida de tots els éssers humans: la mort. La filosofia t’ajuda a afrontar-la i a veure que desprès de la mort ens espera una vida millor.

3.- En aquest diàleg, quin valor es concedeix al coneixement sensible i als plaers dels sentits, i quin altre s’atribueix al coneixement intel·lectual? Expliqueu de quina manera es pot conèixer la realitat en si mateixa.

En aquest diàleg apreciem una deles tesis bàsiques i més característiques de la filosofia platònica; l’existència de dues classe de coneixements:
- El coneixement sensible (opinió, plaers dels sentits): Dins d’aquest coneixement hi trobaríem valors com menjar, beure, adquirir vestits, calçats (elegància corporal) o els plaers del sexe, que satisfan els plaers dels sentits. És a dir, les preocupacions corporals.
- Elconeixement intel·lectual (saber): El valor d’aquest coneixement és l’ànima, que segons Plató, l’ànima és la ment o intel·ligència de l’ésser humà. I gràcies a això, l’humà es desentendrà de les preocupacions corporals, cosa que engendra engany i error.
Aquest coneixement es dóna per la raó i dóna lloc a un coneixement clar de la realitat.
La realitat mateixa o absoluta es dóna si aquesta cosa ens simateixa existeix plenament i és objecte d’un coneixement ple, mitjançant la raó (coneixement intel·lectual) i sense cap participació dels sentit (coneixement sensible).

4.- Segons que Plató fa afirmar a Sòcrates, la fita última de l’ànima es desempallegar-se del cos. Expliqueu el fonament d’aquesta afirmació.

Sòcrates afirma que la mort és la separació de l’ànima i el cos, el cos queda separatell tot sol, a part de l’ànima, i l’ànima queda separada ells sola, a part del cos.
La cura del cos implica altres coses reactives com l’adquisició de vestits, calçats i altres complements per l’elegància corporal, per tant un home deixarà les coes que pertanyen al cos i es centrarà més en la seva ànima.
Generalment, però, la majoria de la gent pensa que no val la pena viure si únicament et...
tracking img