Hjgl

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (412 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Recensió:
La McDonalización de la sociedad (G. Ritzer, 1999)
En aquest llibre, Ritzer realitza un estudi de la societat capitalista i la evolució que d'aquesta. Per explicar-ho, utilitza l'exemplede la cadena de restaurants de “fast food” McDonalds.

L'autor, nobnra els cuatre pilars bàsics en els cuals es sustenta el capitalisme, per tant, podem parlar de cuatre paraules clau dins delllibre:
L'eficàcia: amb l'utilització de l'especialització es va conseguir augmentar la producció amb menys costos.
El càlcul: en aquest aspecte hi predomina la importància en la cantitat deixant més almarge la cualitat del produït. Un exemple n´´es el Bigmac.
La predicció: consisteix tenir la certesa de saber el que passarà, i per tant es fa una estandarització per eliminar el dubte sobre elfutur.
El control: primerament, el control s'aconseguía mitjançant la cadena de montatge. En l'actualitat, s'ha descobert una nova maners de control més eficaç, parlem de la substitució dels treballadorsper màquines. Amb el progressiu augment de la tecnologia aquest procés de substitució s'anirà augmentant fins eliminar la necessitat de treballadors per complet.
Podem parlar de la irracionalitatd'un sistema que pot arribar a controlar la societat i que fins i tot podria eliminar les persones que el controlen subsituïnt-les. En aquest sentit, trobem un altre terme clau: “jaula de hierro”, que fareferència al control total de la societat per part del sistema.
Per fer front a la mcdonalització, Ritzer proposa pressionar a aquest tipus d'empreses per canviar el seu mètode, ja que sino, corremel risc fins i tot de desaparèixer substituïts per màquines i ordenadors.
Contrastant el teoria de Ritzer segons la cual els processos utilitzats en l'exemple de Mc'Donals sèxtenen a la societat enmajor o menor intensitat, el socióleg alemany Max Weber comparteix la preocupació per la irracionalitat de la racionalització. Segona Angel de Lucas, professor de sociologia del consum de la...
tracking img