Ingles

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1043 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ANGLÈS 0 IES Obert de Catalunya
Grammar File – 2n lliurament
Els articles (The articles)
Els articles en anglès són: a/an i the.
A / an L’article indeterminat a/an equival en català a un, una. S’utilitza davant de noms
en singular, mai davant de noms en plural. L’article a s’utilitza quan la paraula següent
comença per consonant i an quan la paraula següent comença per vocal. Per exemple: acar , an apple. Fem servir aquest article quan no volem especificar a quin objecte ens
referim.
Recorda:
a + paraula començada en so consonàntic ex. a computer
an + paraula començada en vocal ex. an orange, an exercise
Exemples: There is a book on the table.(=Hi ha un llibre a sobre de la taula)
There is an elephant in the Zoo.
The L’article determinat the equival en català a el, la, elsi les. Fem servir aquest article
quan ens volem referir a un objecte o objectes determinats.
The boy (el noi) The boys (els nois)
The girl (la noia) The girls (les noies)
Exemples:The film that I saw yesterday was very funny. (=La película que vaig veure ahir
era molt divertida.)
This is the T-shirt that I bought last week. (Aquesta és la samarreta que vaig comprar la
setmana passada.
Enaquests casos ens estem referint a coses concretes i és per aixó que fem servir
l'article determinat “the”.
Alguns exemples més per veure la diferència entre l'article indeterminat (a, an) I l'article
determinat (the).
There is a cat in the street. (Hi ha un gat al carrer)
The cat that I have at home is very small. (El gat que tinc a casa és molt petit)
--------------------------------
-1-ANGLÈS 0 IES Obert de Catalunya
Grammar File – 2n lliurament
-CARDINAL NUMBERS: (números cardinals)
Són els números que expresan la quantitat de coses.
Cardinal numbers from 1 through 1,000,000
1 one 11 eleven 21 twenty-one 31 thirty-one
2 two 12 twelve 22 twenty-two 40 forty
3 three 13 thirteen 23 twenty-three 50 fifty
4 four 14 fourteen 24 twenty-four 60 sixty
5 five 15 fifteen 25twenty-five 70 seventy
6 six 16 sixteen 26 twenty-six 80 eighty
7 seven 17 seventeen 27 twenty-seven 90 ninety
8 eight 18 eighteen 28 twenty-eight 100 a/one hundred
9 nine 19 nineteen 29 twenty-nine 1,000 a/one thousand
10 ten 20 twenty 30 thirty 1,000,000 a/one million
-ORDINAL NUMBERS:(números ordinals)
Són els números que expressan l'ordre de les coses.
Ordinal Numbers from 1 through1,000,000
1 st first 11 th eleventh 21 st twenty-first 31 st thirty-first
2 nd second 12 th twelfth 22 nd twenty-second 40 th fortieth
3 rd third 13 th thirteenth 23 rd twenty-third 50 th fiftieth
4 th fourth 14 th fourteenth 24 th twenty-fourth 60 th sixtieth
5 th fifth 15 th fifteenth 25 th twenty-fifth 70 th seventieth
6 th sixth 16 th sixteenth 26 th twenty-sixth 80 th eightieth
7 th seventh17 th seventeenth 27 th twenty-seventh 90 th ninetieth
8 th eighth 18 th eighteenth 28 th twenty-eighth 100 th one hundredth
9 th ninth 19 th nineteenth 29 th twenty-ninth 1,000 th one thousandth
10 th tenth 20 th twentieth 30 th thirtieth 1,000,000 th one millionth
Els números ordinals es fan servir per parlar de l'ordre de les coses. Equivalen a
primer,segon,tercer..
En anglès ,a diferènciadel català,els números ordinals es fan servir per les dates.Per dir
el meu aniversari és el 21 de maig, en anglès es faria servir el número ordinal.
Exemple: “My birthday is on the twenty-first of May. “ (21st of May)
Per dir ,jo vaig neixer el 30 de setembre,en anglès es dirà:”I was born on the thirtieth of
September.”(30th)
-2-
ANGLÈS 0 IES Obert de Catalunya
Grammar File – 2n lliuramentFixat que els tres primers són totalment diferents :first = 1st , second = 2nd , third = 3rd
(primer,segon ,tercer)
Però la resta són pràcticament iguals però acabats en -th. : fourth=4th, tenth=10th...
(quart, desè)
--------------------------------
-THE DAYS OF THE WEEK ( = ELS DIES DE LA SETMANA)
Recorda que els dies de la setmana en anglès van sempre en majúscula, a diferència
del...
tracking img