Les presentacions orals

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (661 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
LES PRESENTACIONS ORALS

Una presentació oral és una demostració pública dels resultats d'un projecte, d'una proposta d'objectius, d'una recerca o d'un producte científic, comercial o d'altramena. Hi ha dos aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora de preparar una presentació: el desenvolupament de la presentació oral i els recursos que poden ajudar a qui la fa a fer-la més comprensible.Per a preparar una presentació hem de seguir els passos següents: 1. Definir la finalitat de la presentació. Abans de planificar una presentació és imprescindible concretar l'objectiu global ques'espera aconseguir al final. Només així podrem valorar l'èxit de l'exposició. 2. Precisar les característiques de l'auditori. És important saber el tipus d'auditori a qui s'adreça la presentació; aixòens ajudarà a triar l'estil i el to del llenguatge i el grau de formalitat que ha de tenir la nostra exposició. 3. Seleccionar i ordenar la informació. És imprescindible tenir un bon guió, una pauta quecondueixi el discurs i dirigeixi les accions de qui fa la presentació, amb una estructura clara i ordenada, que, per tant, ha de ser formada per les parts següents:


Introducció: part de lapresentació que serveix per a prendre contacte amb l'auditori, introduir els continguts i presentar el tema principal i les idees més rellevants. Desenvolupament: part de la presentació que conté lainformació que es vol comunicar a l'auditori. Conclusions: part de la presentació que té per funció situar el públic en els paràmetres inicials, en els propòsits plantejats en la introducció i que s'handesenvolupat al llarg de la presentació, i resumir els punts clau i els acords, si escau, a què s'hagi pogut arribar. És recomanable agrair l'assistència als participants.

4. Organitzar eldispositiu tècnic que servirà de suport a la presentació oral. En una presentació oral el suport visual és molt important. Entre els suports més habituals hi ha la pissarra, la pissarra amb bloc, el...
tracking img