Motor térmico

EMERGÈNCIES SANITÀRIES

EL MOTOR TÈRMIC

ELENA LAGO

Índex
1. Conceptes previs 2. Principis bàsics de la termodinàmica 3. Màquines tèrmiques 3.1. Classificació de les màquines tèrmiques 4.Els motors 4.1. Classificació dels motors 4.2. Els motors tèrmics 4.3. El motor Otto i Dièsel 4.4. El motor Wankel 5. Components d’un motor tèrmic 5.1. Culata 5.1.1. Junta de Culata 5.2. Arbre de lleves5.3. Bloc 5.3.1 Cilindres 5.4. Vàlvules 5.5. Pistó 5.5.1. Segments d’un pistó 5.5.2. Posicions d’un pistó 5.5.3. Esquemes resum 5.5. Pistó 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.6. Biela 5.7. Cigonyal 5.8. Volantd’inèrcia 5.9. Càrter 6. Cicles de funcionament d’un motor tèrmic 6.1. Motor Otto 6.2. Motor dièsel 7. Motors

Objectius didàctics
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Saber què és i com funciona unamàquines tèrmiques. Saber què és el rendiment d’una màquina. Conèixer els diferents tipus de motors (alternatius, Otto i dièsel i rotatius, Wankel). Característiques i funcionamient dels diferents motoralternatius, Otto i dièsel. Descriure i analitzar les parts del motor tèrmic Descriure el funcionament del motor tèrmic. Conèixer els mecanismes que trobarem en el vehicle.

Criteris d’avaluació 

Saber definir els diferents conceptes referents al tema. Descriure amb el llenguatge tècnic les parts, característiques i funcionament dels motors tèrmics, Otto i dièsel. Identificar les parts demotors tèrmics, Otto i dièsel, i descriure’n el principi de funcionament i les aplicacions. Descriure i diferenciar els diferents tipus de motors tèrmics (alternatius i rotatius).

1.Conceptes previsQuè és l’energia?  És la capacitat de realitzar treball. D’on prové l’energia?  De les fonts d’energia; són els recursos naturals, el Sol, l’aigua, vent, carbó,petroli, llenya,… Què és una màquina?  És un conjunt de dispositius capaços de transformar l’energia en treball útil o en un altre tipus d’energia. La seva funció bàsica és suplir, estalviar o...
tracking img