Pla financer empresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4273 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
7. PLA ECONÒMIC FINANCER Inversió financera: % s/inversió % total amortització 0,00 0,00 0,00 0,00 7,55 5,96 15,67 0,00 2,52 1,40 0,38 47,67 0,00 5,90 12,94

INVERSIONS Fiances i Dipòsits *(1) Compra d'edificis i locals Drets de traspàs Patents i marques *(1) Condicionament del local i instal.lacions *(1) Maquinària *(1) Mobiliari i decoració *(1) Eines *(1) Elements de transport *(1)Equipaments per al procés d'informació *(1)(2) Despes. constitució/posada en marxa *(1) Existències inicials (primeres compres) *(1) Programes informàtics IVA inicial Provisió de fons TOTAL INVERSIÓ

IMPORT

0,00

30.000,00 23.697,00 62.263,00 € 10.000,00 5.573,66 1.500,00 189.402,02 23.455,41 51.414,61

10% 100%

397.305,70 Euros

11.2. Finançament % s/ finanç. total 15,48 84,52 0,00RECURSOS FINANCERS Recursos propis *(3) Crèdits o préstecs Capitalització Leasing TOTAL FINANÇAMENT

IMPORT 61.500,00 335.805,70

397.305,70 Euros

70

Compte de resultats

1r any

mes 1

mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

mes 6

mes 7

mes 8

mes 9

mes 10

mes 11

mes 12

total

INGRESSOS Vendes Altres ingressos TOTAL INGRESSOS 308.658,23 308.658,23 308.658,23308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 3.703.898,76 0,00 3.703.898,76

DESPESES Compres Sous i salaris Seguretat Social Autònoms Despeses de constitució Lloguers Subministraments(1) Gestoria Assegurança(2)Interessos préstecs Amortització d'actius Altres TOTAL DESPESES 189.402,02 189.402,02 189.402,02 189.402,02 189.402,02 189.402,02 189.402,02 189.402,02 189.402,02 189.402,02 189.402,02 7.019,46 1.364,69 570,00 1.500,00 4.290,00 470,00 200,00 1.500,00 2.518,54 8.159,99 € 6.000,00 2.457,34 8.221,19 € 6.000,00 2.395,68 8.282,85 € 6.000,00 2.333,56 8.344,97 € 6.000,00 2.270,98 8.407,55 € 6.000,00 2.207,928.470,61 € 6.000,00 4.290,00 470,00 200,00 4.290,00 470,00 200,00 4.290,00 470,00 200,00 4.290,00 470,00 200,00 4.290,00 470,00 200,00 4.290,00 470,00 200,00 1.500,00 2.144,39 8.534,14 € 6.000,00 2.080,38 8.598,15 € 6.000,00 2.015,90 8.662,63 € 6.000,00 1.950,93 8.727,60 € 6.000,00 1.885,47 8.793,06 € 6.000,00 1.819,52 8.859,01 € 6.000,00 223.538,30 4.290,00 470,00 200,00 4.290,00 470,00 200,004.290,00 470,00 200,00 4.290,00 470,00 200,00 4.290,00 470,00 200,00 7.019,46 1.364,69 570,00 7.019,46 1.364,69 570,00 7.019,46 1.364,69 570,00 7.737,72 1.637,63 570,00 9.892,50 2.456,45 1.140,00 7.737,72 1.637,63 570,00 7.737,72 1.637,63 570,00 7.737,72 1.637,63 570,00 7.737,72 1.637,63 570,00 7.737,72 1.637,63 570,00 189.402,02 9.174,24 2.183,51 1.140,00 2.272.824,24 93.570,90 19.924,53 7.980,001.500,00 51.480,00 5.640,00 2.400,00 3.000,00 26.080,61 102.061,75 72.000,00 2.658.462,03

222.994,70 219.994,70 219.994,70 219.994,70 220.985,90 224.529,50 222.485,90 220.985,90 220.985,90 220.985,90 220.985,90

BENEFI. O PÈRDUES

85.663,53

88.663,53

88.663,53

88.663,53

87.672,33

84.128,73

86.172,33

87.672,33

87.672,33

87.672,33

87.672,33

85.119,931.045.436,73 €

ACUMULAT

85.663,53 174.327,05 262.990,58 351.654,10 439.326,43 523.455,16 609.627,49 697.299,82 784.972,14 872.644,47 960.316,80 1.045.436,73

71

2n any

mes 1

mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

mes 6

mes 7

mes 8

mes 9

mes 10

mes 11

mes 12

total

INGRESSOS Vendes Altres ingressos TOTAL INGRESSOS DESPESES Compres Sous i salaris Seguretat Social AutònomsI.A.E. Lloguers Subministraments Gestoria Assegurança Interessos préstecs Amortització d'actius Altres TOTAL DESPESES 4.418,70 484,10 206,00 1.545,00 1.753,08 8.925,45 6.180,00 1.686,14 8.992,39 6.180,00 1.618,70 9.059,83 6.180,00 1.550,75 9.127,78 6.180,00 1.482,29 9.196,24 6.180,00 1.413,32 9.265,21 6.180,00 4.418,70 484,10 206,00 4.418,70 484,10 206,00 4.418,70 484,10 206,00 4.418,70 484,10...
tracking img